Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Zakładzie Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach.

Wymagania  niezbędne:

 1. Wykształcenie minimum średnie.
 2. Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych). 
 3. Nieposzlakowana opinia.  
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Pełna zdolność do czynności prawych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ( oświadczenie).

 Wymagania dodatkowe:   

 1. Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. 
 2. Dyspozycyjność.
 3. Umiejętność podejmowania decyzji.
 4. Predyspozycje osobowościowe: rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie, kreatywność i inicjatywa, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, dokładność, samodzielność, odporność na stres oraz na pracę pod presją czasu, skrupulatność, dyspozycyjność .
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat.  
 4. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 5. Praca w budynku.
 6. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin, w pomieszczeniu znajdującym się na I piętrze budynku.
 1. Praca przy sztucznym oświetleniu.
 2. Zatrudnienie od 01.04.2022 r.
 3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 1. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku należeć będzie m.in.:
 1.   Prowadzenie rejestru zamówień publicznych: udział w postępowaniu wg przepisów wewnętrznych oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 1. Sporządzanie sprawozdań do urzędu zamówień publicznych.
 2. Przyjmowanie telefonicznych i ustnych zgłoszeń (zleceń) transportowych.
 3. Prowadzenie rejestru umów zakupu towarów i usług na potrzeby Zakładu.
 4. Sporządzanie i weryfikacja umów na zakup towarów i usług na potrzeby Zakładu.
 5. Sporządzanie i weryfikacja umów na zakup towarów i usług na potrzeby Zakładu.
 6. Sporządzanie okresowych sprawozdań, raportów i analiz.
 7. Terminowe sporządzanie przelewów.
 8.   Kompleksowa obsługa Strefy Płatnego Parkowania.      

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV .
 2. List motywacyjny.         
 3.   Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.   
 4.   Oświadczenie  o posiadaniu obywatelstwa.
 5.   Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 1.   Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1.   Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 2. Oświadczenie o braku przeciwskazań  zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych  osobowych w procesie rekrutacji oraz zgoda kandydata na przetwarzanie danych   osobowych.
 4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 

Ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz  z     dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

Uwaga: List motywacyjny i  CV należy  opatrzyć  własnoręcznym  podpisem, a  także  klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1781).  

VIII. Termin i miejsce składania ofert: 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie ( pokoju nr 4) Zakładu Ochrony Środowiska ul. Nowomyśliwska  86, 72- 500 Międzyzdroje lub za pośrednictwem poczty na adres Zakładu j.w , w zamkniętej  kopercie, z dopiskiem „ Dotyczy naboru na  wolne stanowisko urzędnicze”- „Referent” w terminie do dnia 11.03.2022 r. do godz.  10:00. Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości uzupełnienia  dokumentów po  upływie terminu składania aplikacji. Weryfikacja  spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych  dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „ wymagane dokumenty i oświadczenia. W Związku z tym, kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia, list motywacyjny, cv i kwestionariusz osobowy. Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru ( spełniające wymogi formalne)  zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – w ofercie należy podać nr telefonu.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w w/w  stanowisku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Zakładzie Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach przez okres 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru  swoich dokumentów. Zakład nie odsyła dokumentów kandydatom.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.zosmiedzyzdroje.pl, w zakładce  „ Nabór na wolne  stanowisko urzędnicze” oraz na tablicy informacyjnej w Zakładzie Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 32 80 873