Gmina Świerzno informuje, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie samorządy w Polsce mają obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego urzędnicy zwracają się do mieszkańców Gminy Świerzno o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Świerzno (pok. 4) oraz na stronie internetowej www.swierzno.biuletyn.net
POBIERZ

Wypełnione druki należy dostarczyć w terminie do 31 sierpnia 2023 roku w jednej z poniższych form:

  • do Urzędu Gminy w Świerznie
  • pocztą tradycyjną
  • pocztą e-mail na adres: ug@swierzno.pl tylko podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • elektroniczną skrzynką podawczą, wysyłając wnioski i podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni są wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Każdy właściciel nieruchomości jest więc zobowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy lub dowodów opłaty za usługi. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świerzno:

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szczecińska 2, 72-400 Kamień Pomorski
  2. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
  3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Usługi Asenizacyjne Włodzimierz Rogalski, ul. Bałtycka 4/14, 72-415 Międzywodzie

Kontakt w sprawie zgłoszeń – osoba do kontaktu – Arleta Kościańska-Młynarczyk, nr tel. 91 383 27 93 wew. 212

źródło:
UG w Świerznie