O przeprowadzonej inwestycji przebudowy Portu Rybackiego, jej zaletach dla Kamienia Pomorskiego, ostatnich pięciu latach działalności spółki oraz innych aspektach w rozmowie ze Sławomirem Szwają, Prezesem Mariny Kamień Pomorski.

Czy inwestycja modernizacji portu rybackiego została już definitywnie zakończona?

Formalnie i funkcjonalnie – tak. Zgodnie z umową z ARIMR, z końcem października br., zakończona została inwestycja przebudowy portu rybackiego. Obecnie przygotowywany jest wniosek o płatność końcową, który zostanie złożony do 15 listopada. Następnie rozpocznie się kontrola poprawności złożonych dokumentów, która potrwa około 6 miesięcy; co jednak nie wpłynie w żaden sposób na funkcjonowanie nowej infrastruktury. Ponadto do rozwiązania z głównym wykonawcą pozostała sprawa kar umownych, która potrwa zapewne znacznie dłużej. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia w postępowaniu mediacyjnym, sprawę będzie musiał rozstrzygnąć sąd. Jednakże nie będzie to miało żadnego wpływu na zrealizowanie całej inwestycji.

Jaki był cel, co osiągnięto, jaka jest wymierna korzyść z modernizacji portu rybackiego? Pojawiają się głosy, że rybaków mało, ryb jeszcze mniej…

Warto zadać sobie pytanie, czy ktoś na tym stracił?

Inwestycja pozyskana z funduszu rybackiego mogła być przeznaczona wyłącznie na cele rybackie. Rybacy zyskali nowe obiekty magazynowe, dodatkowe nabrzeże, możliwość korzystania z chłodni oraz wytwornicy lodu, a przede wszystkim możliwość sprzedaży i przechowywania ryb w znacznie lepszych warunkach niż poprzednio. Korzyści dla miasta to uporządkowany teren i majątek trwały w wysokości ok. 14 mln zł. Wszyscy mieszkańcy Kamienia Pomorskiego oraz potencjalni klienci portu rybackiego mają do dyspozycji nowe miejsca parkingowe, chodnik, ścieżkę rowerową, oświetlenie i mogą cieszyć się znacznie lepszą estetyką tej okolicy. Zyskała również sama Marina jako spółka. Zagospodarowana i monitorowana przestrzeń podnosi bezpieczeństwo korzystania z portu rybackiego. Dotychczasowe pomieszczenia bosmanów w marinie technicznej znajdowały się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. Obecnie spółka zyskała nowe pomieszczenia biurowe, a w porcie znajduje się także nowy węzeł sanitarny przeznaczony dla rybaków, ich klientów oraz użytkowników mariny technicznej.

Krytyczne głosy podkreślające niewielką liczbę rybaków w Kamieniu Pomorskim oraz małą efektywność ich połowów wydają się wiele nie wnosić do istoty sprawy. Rybackich licencji połowowych, operujących na akwenie Zalewu Kamieńskiego, jest 8; na każdej łodzi pływa min. 2 rybaków. To właśnie dzięki tej nielicznej grupie zawodowej można było pozyskać dofinansowanie na inwestycję, która służy nie tylko rybakom, ale również i mieszkańcom Kamienia. Czy nie lepiej było pozostawić tak, jak było, i narzekać, że teren jest zaniedbany? Nie. Świadczyłoby to o niegospodarności i braku szerszego spojrzenia na możliwości rozwojowe naszego miasta.

Co z dziką plażą, dlaczego inwestycja nie objęła tego obszaru ?

Inwestycja została zrealizowana w zakresie większym, niż pierwotnie złożony wniosek, gdyż dodatkowo udało się wyremontować odcinek drogi przy baszcie. Na pewnym etapie planowano włączyć w inwestycję również tzw. „Dziką Plażę”. Niestety, zbieg wielu niekorzystnych okoliczności, takich jak pandemia, przerwanie łańcuchów dostaw, wojna w Ukrainie, spowodowały znaczny wzrost cen towarów i usług. W związku z tym główny wykonawca zażądał zwiększenia wynagrodzenia (co było zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych). Niestety, kwota dofinansowania pozostała na niezmienionym poziomie, określonym jeszcze w roku 2019. W takich warunkach niezbędnym było podjęcie decyzji niepopularnej, a taką była decyzja o rezygnacji z zagospodarowania Dzikiej Plaży. Po pierwsze, spółka (czyli miasto) musiałaby w całości ponieść samodzielnie koszt zagospodarowania tego terenu, bo funduszy z dofinansowania już nie było; po drugie, wszelkie działania w tym zakresie obarczone byłyby skrajnym formalizmem programu dofinansowania i wymagałoby wskazania celu rybackiego. Doceniam odpowiedzialną i trudną akceptację Burmistrza w tym zakresie, uważam, że było to rozsądne rozwiązanie. Wiem, że obecnie trwają prace nad zagospodarowaniem tego terenu w ramach odrębnej inwestycji.

Może jakiś krótki bilans po ponad 5 letnim okresie zarządzania i plany na przyszłość ?

Przede wszystkim marina się zapełniła. Od trzech lat brak w niej wolnych miejsc, a w kolejce oczekujących mamy ok. 40 zgłoszeń. Poprawiła się sytuacja finansowa Mariny, co zostało również zauważone w Wystąpieniu Pokontrolnym NIK (od kwietnia do czerwca 2022 w Marinie Kamień Pomorski trwała dwumiesięczna kontrola NIK). Kontrolerzy NIK stwierdzili, że wskaźniki ekonomiczne spółki w okresie objętym kontrolą, od 01.01.2019 do końca 2021 r., wskazują na pozytywną tendencję w sytuacji majątkowej i finansowej spółki. Trwający od końca 2018 do początku wiosny 2021 trzyletni program remontowy pomostów pływających i odnóg cumowniczych został zrealizowany siłami własnymi i obecnie stan techniczny mariny nie budzi zastrzeżeń. To bardzo ważne dla bezpieczeństwa. Zakończona właśnie inwestycja modernizacji portu rybackiego rozpoczyna nowy standard realizacji zadań na terenie mariny technicznej.

Co do planów – jest ich kilka. Najważniejszy to działania w kierunku budowy nowej mariny, nowego basenu żeglarskiego na wysokości obecnego nabrzeża barkowego. To bardzo ważna inwestycja dla miasta i należy postępować tutaj z dużą roztropnością. Teren ten to potencjalnie najbardziej atrakcyjne miejsce w naszym mieście i potrzebny będzie zarówno dobry pomysł, jak i pewien konsensus. Bardziej przyziemne plany to rozszerzenie zakresu portu morskiego tak, aby można było zadbać o teren bezpośrednio przyległy do wody, np. znajdujący się pomiędzy kładką a końcem nabrzeża betonowego (na wysokości byłego Campingu). Obecnie to pas techniczny Urzędu Morskiego i zwykłe wykoszenie trawy wymaga specjalnego zezwolenia. Projekt zmiany granic portu morskiego w Kamieniu Pomorskim jest obecnie na etapie Rządowego Centrum Legislacji.

Po zakończeniu modernizacji portu rybackiego nieco razi widok dwóch budynków na terenie mariny technicznej, przeznaczonych do rozbiórki. Na ich miejscu powinny powstać miejsca do zimowego przechowywania jachtów, być może w układzie kilku poziomów. Celowym jest również pełniejsze wykorzystanie portu rybackiego – poprzez zagospodarowanie dodatkowego terenu czynnego biologicznie na suszenie sieci rybackich, co związane będzie z wygrodzeniem oraz adaptacją niskiego nabrzeża trawiastego do wyładunku sprzętu połowowego.

Wśród tych planów, czasem bardzo ambitnych, nie można zapominać o stałym zapewnieniu bieżącego, prawidłowego funkcjonowania obecnej Mariny. Niezmiennie priorytetem jest to, aby była ona sprawna technicznie i tym samym bezpieczna, zadbana i właściwie reprezentowała nasze miasto, a zespół pracowników był kompetentny. Marina w Kamieniu Pomorskim to jedna z wizytówek naszego miasta i tak powinno pozostać, to nasza wspólna przestrzeń i nasze wspólne dobro.