To kolejne tego typy ogłoszenie w ostatnich dniach! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim pilnie poszukuje rodziny zastępczej dla ośmiorga dzieci! 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zgodnie z art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej może być powierzone osobom, które m.in.: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; nie były pozbawione władzy rodzicielskiej,oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona; nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo; nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Chodzi o rodzin zastępczych dla:

📢małoletniej dziewczynki urodzonej w 2020r.,
📢rodzeństwa tj. chłopca ur. w 2021 r. i dziewczynki ur. w 2020 r.
📢rodzeństwa tj. chłopca w wieku 3 lat i dziewczynki 5 lat
📢rodzeństwa tj. 3 chłopców w wieku: 5 lat, 2 lata oraz 5 miesięcy

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej proszone są o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorskim
tel. 518-160-596 lub 91 38 -23-386