Burmistrz Kamienia Pomorskiego zawiadamia, iż w terminie do 10 lutego 2023 r. należy złożyć nową deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według następujących stawek:

 • nieruchomości zamieszkałe:
średnie miesięczne zużycie wody w 2022 r. x 8,50 zł za 1m³
 • nieruchomości w części1 zamieszkałe i w części nie zamieszkałe, na których prowadzona jest działalność inna niż hotelarska:
średnie miesięczne zużycie wody w części zamieszkałej w 2022 r. x 8,50 zł za 1m³
 • nieruchomości w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe, na których prowadzone są  usługi hotelarskie:

– za część zamieszkałą:

średnie miesięczne zużycie wody w 2022 r. x 8,50 zł za 1m³

– za część niezamieszkałą, na której prowadzone są usługi hotelarskie:

średnie miesięczne zużycie wody w 2022 r. x 10,00 zł za 1m³
Obowiązek złożenia deklaracji mają:
 • właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości zamieszkałych,
 • właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność inna niż hotelarska, przy czym opłatę w takim wypadku ustala się dla części zamieszkałych,
 • właściciele nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których prowadzone są  usługi hotelarskie,
 • zarządcy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot w przypadku budynków wielolokalowych.
Deklaracji nie składają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Deklarację można złożyć w następujący sposób:
 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim w dni robocze
  w godz. od 7.30 do 15.30
  lub
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.
  Na stronie https://kamienpomorski-eboi3.alfatv.pl/formularz/deklaracja  dostępna jest „e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami”. Strona ułatwia wypełnianie formularza i bezpieczne przekazywanie danych do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim przez platformę ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /393qryt6dg/SkrytkaESP, z użyciem podpisu elektronicznego.
  e-Deklarację można opatrzyć podpisem zaufanym przy użyciu Profilu Zaufanego, który jest darmowy.
  Osoby, które nie posiadają podpisu zaufanego mogą w naszym Urzędzie go otrzymać po wykonaniu czynności, które są opisane w karcie usługi o nazwie Potwierdzanie Profilu Zaufanego dostępnej pod linkiem https://eboi.kamienpomorski.pl/karty-uslug/pokaz/57/potwierdzanie–profilu-zaufanego
  W przypadku braku podpisu elektronicznego, po wypełnieniu danych na ww. stronie https://kamienpomorski-eboi3.alfatv.pl/formularz/deklaracja  można wydrukować deklarację, podpisać ją odręcznie, a następnie wysłać ją listownie do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim lub osobiście dostarczyć do Urzędu. Data nadania listu jest uznawana jako data złożenia deklaracji. Dokumenty podpisują upoważnione do tego osoby lub zarządcy, dysponujący odpowiednim pełnomocnictwem.

Deklarację w formie papierowej można odebrać w Urzędzie Miejskim ul. Stary Rynek 1 w Kamieniu Pomorskim  w Biurze Obsługi Interesanta.

Plik do pobrania: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w całości zamieszkałych i nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych

Zużycie wody ustalane jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kamieniu Pomorskim.

 • W przypadku braku wodomierza oraz braku przyłącza do sieci wodociągowej ustala się opłatę miesięczną ryczałtową równą zużyciu:
  – 3 m³ wody na 1 mieszkańca, dla nieruchomość zamieszkałych,
  – 0,5 m³ wody na 1 miejsce noclegowe w część niezamieszkałej, w przypadku prowadzenia usług hotelarskich.
 • Właściciele i użytkownicy nieruchomości korzystający z opłaty ryczałtowej, którzy  złożyli deklaracje w roku 2022, a liczba mieszkańców i miejsc noclegowych w danej nieruchomości nie uległa zmianie,  nie składają deklaracji na rok 2023. Stawka opłaty miesięcznej pozostaje taka sama.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe.  Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej https://www.bip.kamienpomorski.pl w zakładce Prawo lokalne/Gospodarowanie odpadami, telefonicznie pod nr tel. 91 38 21 142 wew. 980 lub wysyłając e-mail na adres: m.malysza@kamienpomorski.pl , bądź m.smoczyk@kamienpomorski.pl.