Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo w rozwoju” z siedzibą w Wolinie, ul. Zamkowa 21 informuje, iż w dniach od 26 października do 12 listopada br. zostanie przeprowadzony nabór wniosków w czterech kategoriach:

  1. Nabór 5/2018: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych odpowiadajacy zakresowi określonemu w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MRiRW;

Celem szczegółowym niniejszego naboru jest wzrost aktywności mieszkańców i podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony srodowiska I zmian klimatycznych.

  1. Nabór 6/2018: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych odpowiadajacy zakresowi określonemu w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MRiRW ;

Celem szczegółowym niniejszego naboru jest również  wzrost aktywności mieszkańców i podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony srodowiska i zmian klimatycznych ale operacje w naborze 6/2018 skierowane są do grup defaworyzowanych wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju, czyli do osób młodych do 30 roku życia mających trudności w wejściu na rynek pracy oraz kobiet;

  1. Nabór 7/2018: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych odpowiadajacy zakresowi określonemu w § 2 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia MRiRW, w którym celem szczegółowym jest promocja walorów rekreacyjnych, przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego obszaru LSR (Lokalna Strategia Rozwoju).
  2. Nabór 8/2018: Zachowanie dziedzictwa lokalnego § 2 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. W naborze tym celem szczegółowym jest zachowanie i gospodarcze wykorzystanie unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego.

Nabory te zostały ogłoszone na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 z późn. zmianami) oraz na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej z Województwem Zachodniopomorskim.

Wsparcie na wdrażanie ww. operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wynosi od 50 do 80% w zależności od statusu prawnego wnioskodawcy.   

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje kontaktując się z pracownikami biura Lokalnej Grupy Działania “Partnerstwow rozwoju” z siedziba przy ul. Zamkowe 21 w Wolinie lub telefonicznie pod nr tel. 91/ 8812355 lub 607 221 889.

Prezes Zarządu
Marek Matys