Kandyduję na urząd Burmistrza Golczewa. Oto moja drużyna, z nimi chciałabym podjąć próbę zmiany stylu pracy i wnieść nowy klimat do pracy w Urzędzie dla dobra lokalnej społeczności. Znacie mnie jako urzędnika i samorządowca, wiecie więc, że problemy mojej gminy są mi bliskie. W czasie spotkań z mieszkańcami zadawano mi wiele pytań, postaram się odpowiedzieć na najczęściej zadawane.

Ma Pani dobrą pracę w Kamieniu Pomorskim i niezłe zarobki. Po co więc Pani burmistrzowski fotel w Golczewie?

Mandat burmistrza pozwoli mi wprowadzić do realizacji zamierzenia, które przy wsparciu rządowych programów pomogą naszej wspólnocie samorządowej, czyli mieszkańcom naszej gminy, zrealizować wiele potrzeb każdego środowiska społecznego, każdego sołectwa czy miejscowości.

Chcę wspólnie z Radą Miejską decydować o tym, co jest realne, niezbędne i najbardziej potrzebne dla danego środowiska, tak, aby publiczne środki (nasze wspólne pieniądze) wydatkować rozsądnie, racjonalnie i celowo, aby realizowanie i zarządzanie budżetem naszej Gminy było transparentne  i uczciwe.

Z kim z obecnych kandydatów na burmistrza chciałaby Pani wejść w sojusz po wygraniu wyborów

Zabiegam o głosy wszystkich mieszkańców i to z nimi chcę wejść w sojusz. Pełniąc funkcję Burmistrza chciałabym,  aby każdy mieszkaniec naszej gminy odczuwał , że jest traktowany i zauważany jako równouprawniony członek naszej wspólnoty samorządowej. Chcę być burmistrzem na równych prawach dla wszystkich.

W jaki sposób chciałaby Pani wpłynąć na poprawę standardu życia poszczególnych grup mieszkańców gminy?

Najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne, które zamierzam zrealizować w celu poprawy życia mieszkańców naszej gminy, przy dobrej współpracy z Rządem i dzięki proponowanym przez Rząd programom wsparcia, to:

 • modernizacja budowa i przebudowa lokalnych dróg gminnych;
 • rozbudowa sieci gazowej i gazyfikacja wiosek (w zależności od zapotrzebowania);
 • budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej (przede wszystkim na wioskach), modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej;
 • modernizacja i rozbudowa oświetlenia;
 • budowa żłobka;
 • budowa trasy rowerowo-spacerowej na byłym torowisku wąskotorowym;
 • Doposażenie istniejących placów zabaw oraz zorganizowanie i wyposażenie w odpowiednią infrastrukturę w miejscowościach, gdzie brak jest takich miejsc
 • umieszczenie ławek przy ciągach spacerowych i na ulicach (blisko sklepów i zakładów usługowych – dające możliwość odpoczynku i spotkania przy wspólnych rozmowach);
 • zagospodarowanie plaży; wyposażenie w atrakcyjną infrastrukturę dla dzieci i młodzieży;
 • zorganizowanie oddziału przedszkolnego (dla najmłodszej grupy wiekowej) w Wysokiej Kamieńskiej;
 • uaktywnienie świetlic przy szkołach podstawowych zwłaszcza dla najmłodszych uczniów;
 • uaktywnienie świetlic wiejskich przy współpracy z GOKIS-em
 • zaadoptowanie budynku dworca w Wysokiej Kamieńskiej na potrzeby lokalnej społeczności i podróżnych
 • remont i modernizacja zaplecza sanitarnego w szkole podstawowej
 • budowa szatni przy boisku sportowym w Wysokiej Kamieńskiej.

Czym jeszcze przekona Pani wyborcę do oddania głosu na Panią?

Podejmę działania integrujące społeczność gminną:

– wspierając lokalne inicjatywy i organizacje, poprzez intensywną współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami pożytku publicznego;
– organizując imprezy sportowe mające na celu wspólną integrację wszystkich mieszkańców naszej gminy

Przeprowadzę aktywną politykę inwestycyjną poprzez:

– poprawę komunikacji w Gminie poprzez systematyczną budowę i remonty dróg gminnych i osiedlowych, budowę chodników, udoskonalenie systemu oświetlenia (np. lampy solarne), rozbudowę infrastruktury oświetlenia przy każdej posesji;
– rozbudowę ścieżek rowerowych, nordic-waking,
– stabilny budżet: utrzymanie wydatków na możliwie niskim poziomie oraz minimalizowanie kredytowania przedsięwzięć komunalnych;
– Podejmę działania usprawniające system rekreacji dla najmłodszych mieszkańców.

Zadbam o rozwój przedsiębiorczości oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.
Zadbam o efektywne pozyskiwanie środków unijnych i rządowych na rozwój naszej gminy w każdym aspekcie jej funkcjonowania (komunikacja, oświata-edukacja, agroturystyka, rolnictwo, sport, doposażenia OSP itp.).
Zadbam o stworzenie miejsc, gdzie dzieci, osoby niepełnosprawne, młodzież, dorośli czy seniorzy będą mogli spędzać wolny czas.
Podniosę poziom funkcjonowania środowisk wiejskich.
Zadbam o wsparcie prawne dla mieszkańców gminy udostępniając miejsce w urzędzie z dyżurującym prawnikiem.
Wspólnie z Radą Miejską utworzymy organy doradcze złożone z przedstawicieli różnych grup społecznych (m. in. z młodzieży i seniorów) w celu zapewnienia współdecydowania mieszkańców o kierunkach rozwoju miasta i gminy.
Poprawię jakość świadczonych usług administracji publicznej – stworzę Urząd przyjazny, służący pomocą każdemu mieszkańcowi, wychodzący z inicjatywą do mieszkańca.

Cztery sztandarowe zadania dla Pani na najbliższą kadencję

 

 • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I STANDARDÓW TECHNICZNYCH DRÓG GMINNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
 • BUDOWA TRASY ROWEROWO – SPACEROWEJ NA BYŁYM TOROWISKU WĄSKOTOROWYM
 • BUDOWA ŻŁOBKA
 • OTWARCIE DOMU DZIENNEJ OPIEKI SENIORA

 

 

 

 

 

Gwarantuję rzetelność i transparentność działań, liczę na Wasze wsparcie i aktywność w zmienianiu oblicza naszej gminy.

źródło:
Jadwiga Adamowicz