Gmina Kamień Pomorski przypomina o dodatku dla podmiotów wrażliwych to rozwiązanie, które wprowadziła uchwalona 15 września tego roku ustawa  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Chodzi m.in. o węgiel kamienny, brykiet, LPG czy olej opałowy.

Zgodnie z przepisami dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności oraz te, u których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów. Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:  /393qryt6dg/SkrytkaESP.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 18 listopada 2022 r. Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielane są telefonicznie: Referat Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej 91 38 21 142 wew. 980

Piliki do pobrania: