Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Specjalista ds. animacji i promocji w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”.

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Specjalista ds. animacji i promocji (S-AiP) obejmuje przede wszystkim:

 1. animację i monitoring współpracy z mieszkańcami obszaru LGD,
 2. planowanie i organizację działań informacyjno-promocyjnych,
 3. przygotowywanie materiałów na stronę internetową LGD, gmin członkowskich oraz mediów,
 4. obsługa imprez promocyjnych, szkoleniowych, warsztatowych,
 5. wykonywanie czynności administracyjnych, w tym:
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 • rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
 • prowadzenie dokumentacji prasowej,
 • obsługa interesantów.
 1. weryfikacja wstępna oraz zgodności operacji z LSR, w tym z Programem, w zakresie wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach LSR,
 2. prowadzenie działalności doradczej,
 3. prowadzenie pomiaru skuteczności doradztwa w formie „KARTY DORADZTWA”,
 4. przygotowywanie sprawozdań merytorycznych, oraz współudział przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych i wniosków o płatność;
 5. udział w przygotowywaniu i realizacji projektów współpracy,
 6. wykonywanie zadań zleconych przez Kierownika Biura.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

1/ niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe – co najmniej na poziomie licencjatu,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera: środowisko Windows (Word, Excel), Internet, Power Point,
 5. znajomość przepisów prawa niezbędnych do realizacji powierzonych zadań, w tym, przepisów PROW oraz założeń LSR.

2/ dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. skrupulatność, komunikatywność, samodzielność,
 3. prawo jazdy,

III. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Biurze LGD),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”, z siedzibą w Wolinie, przy ul. Zamkowej 21 lub przesłać pocztą na adres:

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”
ul. Zamkowa 21
72-510 Wolin

w terminie do dnia 31 marca 2019r.

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Specjalista ds. animacji i promocji – ogłoszenie nr 2/2019”

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Biura LGD lub data stempla pocztowego.

Uwaga:

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Biura LGD po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą

Kwestionariusz osobowy