Procedura rozpoczyna się od zgłaszania propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na specjalnie przygotowanym formularzu. Następnie Zespół Oceniający, składający się z wyznaczonej liczby osób, dokonuje analizy formalnej i merytorycznej złożonych projektów. Wybieranych jest 5 projektów, które podawane są ocenie mieszkańców poprzez głosowanie. W ten sposób Mieszkańcy Gminy wyrażą opinię społeczną w stosunku do tych propozycji, które nie tylko mają szansę, lecz nade wszystko gwarancję, na ich realizację w 2019 roku.

Jak przebiegać będzie procedura w ramach budżetu obywatelskiego?

1.    Mieszkańcy Gminy Golczewo mogą zgłosić swój projekt na Formularzu Zgłoszeniowym propozycji projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2019  w Urzędzie Miejskim w Golczewie. Formularz można także wysłać pocztą elektroniczną. Złożone formularze będą sprawdzane pod względem formalnym .

2.    Wyłoniony Zespół Oceniający, w skład którego wchodzić będą osoby, które wcześniej złożyły Kartę Zgłoszeniową, będą dokonywały analizy formalnej i merytorycznej złożonych projektów. W skład Zespołu Oceniającego będą wchodzić mieszkańcy Gminy Golczewo oraz wyznaczeni przez Burmistrza Golczewa przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Golczewie.

3.    Zespół Oceniający będzie rekomendował 5 projektów przeznaczonych do dalszych konsultacji z mieszkańcami Gminy Golczewo.

4.    Dalszy krok to GŁOSOWANIE mieszkańców!

5.    Osoby posiadające czynne prawo wyborcze będą mogły oddać głos na maksymalnie 3 z  zaproponowanych projektów. Głos swój będzie można oddać poprzez Kartę do głosowania na projekty do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2019. Informacje i formularze są dostępne na stronie internetowej www.golczewo.pl oraz u sołtysów Gminy Golczewo.

Harmonogram budżetu obywatelskiego na rok 2019:
– 24.09-08.10.2018 r. – zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego
– 24.09-04.10.2018 r. – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w pracach Zespołu Oceniającego
-15.10-29.10.2018 r. – weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół Oceniający
– 31.10-21.11.2018 r. – głosowanie mieszkańców

– publiczna prezentacja wyników głosowania – niezwłocznie po podliczeniu głosów, jednak nie później niż do 7 grudnia 2018 r.

Zachęcamy Naszych Mieszkańców do czynnego udziału w budowaniu budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2019!

Zarządzenie

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie_zespół oceniający

Karta do głosowania