Masz zalegające śmieci? Nie wiesz co zrobić z odpadami? Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje, iż kamieński PSZOK otwarty jest dla mieszkańców od poniedziałku do piątku. Można w nim wiele rodzajów odpadów. Co konkretnie?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim jest czynny w dniach: poniedziałek od 8.30 do 16.30, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem. Tel. 91 38 20 550

Do PSZOK przyjmowane są:

 • papier i tektura (w tym opakowaniowa),
 • tworzywa sztuczne (w tym opakowaniowe),
 • opakowania ze szkła bezbarwnego,
 • opakowania ze szkła kolorowego,
 • szkło płaskie bez zanieczyszczeń,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania z drewna,
 • metale ( w tym opakowaniowe) żelazne i nieżelazne oraz mieszaniny metali,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony (limit 4 szt./rok kalendarzowy, niepochodzące z pojazdów służących do prowadzenia działalności gospodarczej)
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady z betonu oraz gruz betonowy oraz zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych stanowiące odpady komunalne, (uwaga: nieodpłatnie w roku kalendarzowym do 1m? odpadów budowlanych i rozbiórkowych)
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • odpady niebezpieczne: lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów w szczególności:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest i smołę,
 • części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpady w opakowaniach cieknących,
 • odpady poprodukcyjne.

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdził, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej i nie powstały w wyniku bytowania ludzi, co ustali na podstawie np.:

 • ilości dostarczonych jednorazowo odpadów, jeżeli przekracza ona możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
 • ilości dostarczonych wielokrotnie odpadów, jeżeli przekracza ona możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
 • rodzaju odpadów, jeżeli wskazuje on, że źródło pochodzenia jest inne, niż gospodarstwo domowe (np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne, opony pochodzące z pojazdów służących do prowadzenia działalności gospodarczej).