Programy społeczne, różnego rodzaju pomoc Państwa oraz wiele innych czynników mających zachęcać Polaków do budowania rodziny najwyraźniej nie pomagają. Według danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny na koniec 2021 roku Powiat Kamieński zamieszkiwało 46 298 mieszkańców. Prognozy nie napawają optymizmem, gdyż według GUS w 2050 roku w Powiecie będzie mieszkać jedynie 35 376 osób!

Powiat kamieński ma 46 298 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kamieńskiego w 2050 roku wynosi 35 376, z czego 17 703 to kobiety, a 17 673 mężczyźni.

Mieszkańcy powiatu kamieńskiego zawarli w 2021 roku 195 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.

27,7% mieszkańców powiatu kamieńskiego jest stanu wolnego, 50,8% żyje w małżeństwie, 9,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy. Powiat kamieński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -374. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,04 na 1000 mieszkańców powiatu kamieńskiego. W 2021 roku urodziło się 293 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 325 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,44 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

W 2021 roku 41,2% zgonów w powiecie kamieńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,9% zgonów w powiecie kamieńskim były nowotwory, a 3,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kamieńskiego przypada 14.35 zgonów.

W 2021 roku zarejestrowano 604 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 618 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kamieńskiego -14. W tym samym roku 34 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 19 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 15. 59,2% mieszkańców powiatu kamieńskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

Dane zebrał i dostarczył portal
Polska w Liczbach