Drodzy Mieszkańcy Gminy Świerzno!

Dzięki Wam przez ostatnie osiem lat jestem wójtem Naszej Gminy. Był to okres szczególnie intensywny, zważywszy na duże możliwości pozyskania środków unijnych oraz realizację dofinansowanych projektów. Mam nadzieję, że zrobiłem wszystko, aby jak najlepiej wykorzystać pozyskane środki i tym samym nie zawieść Waszego zaufania. Na potwierdzenie moich działań przedstawiam najważniejsze z nich:

 Uzyskaliśmy dofinansowanie i trwa realizacja projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej” obejmującego m. Jatki, Gostyniec, Redliny, Dąbrowę, Kaleń i Będzieszewo (budowa 155 oczyszczalni przydomowych)
 Wodociąg Sulikowo – Dąbrowa (zabezpieczenie wody o dobrej jakości dla mieszkańców Gostyńca, Redlin i Dąbrowy)
 Modernizacja wieży ciśnień w Gostyniu
 Budowa 21 oczyszczalni w m. Duniewo, Krzepocin, Chomino, Ciesław

Łączna wartość tych zadań to 4 953 213 zł  – w tym  dofinansowanie 63,63% z PROW. Zakończenie projektów zgodnie z umową do końca bieżącego roku.

 Zakończyliśmy realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie” (przekazano 100 komputerów dla mieszkańców wraz z darmowym Internetem przez okres 5 lat, wyposażenie szkół i świetlic w sprzęt komputerowy w ilości 120 szt)

Łączna wartość projektu to 2.251.000 zł – dofinansowanie 100% z RPO

 Zakończyliśmy termomodernizację kompleksu szkolnego w Świerznie wraz z halą sportową

Wartość projektu to 2 100 000 – 85% dofinansowanie z Mechanizmu Norweskiego.

 Wybudowaliśmy nową drogę z Redlin do Gostynia przez Dąbrowę o łącznej długości 3,2 km

Wartość tej budowy to 1 995 152 – 63,63% dofinansowania z PROW

 Zrealizowaliśmy projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Świerzno” (pompy ciepła, fotowoltaiczne panele słoneczne, solary słoneczne)

Wartość 928.000 zł w tym 95% dofinansowania z PROW

 Wykonaliśmy przebudowę dróg wewnętrznych w Kaleniu
 Budowa chodników w m. Gostyń  o wartości 220 000 zł
 Budowa chodników w m. Chomino, Ciesław, Krzepocin, Sulikowo

Wartość tych zadań to 85 500 – w tym  dofinansowanie 50% Powiat Kamieński

 Rozpoczęliśmy przebudowę drogi w Sulikowie

Wartość zadania 990.000 zł – 80 %  dofinansowania Zachodniopomorski  Urząd Wojewódzki.

 Zakupiliśmy dwa średnie samochody pożarnicze za łączna kwotę 1,5 mln w tym dofinansowanie w kwocie 1 mln oraz pozyskaliśmy lekki samochód pożarniczy dla OSP Świerzno.

 Podpisaliśmy również umowę na dofinansowanie budowy świetlic wiejskich w Margowie i Sulikowie przez PROW  w wysokości 63,63

Łączna wartość obu projektów to 716.000 zł

 Opracowaliśmy dokumentację na innowacyjną przebudowę drogi żużlowej w Krzepocinie. Realizację planujemy jeszcze w tym roku.

 Przygotowaliśmy również i złożyliśmy wnioski w ramach naboru na przebudowę dróg:
Stuchowo – Starza  do PROW – wartość inwestycji 912 073 z dofinasowaniem 63,63%
Stuchowo – Kępica do PROW – wartość inwestycji 2 587 922 z dofinansowanie 63,63%
Duniewo – Krzemykowo do NPPDL o wartości 1 834 606 z dofinansowaniem 85 %

 Przygotowaliśmy również i złożyliśmy wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej w Dziwnowie na budowę, świetlicy w Ciesławiu. Wartość zadania to 370.000 zł w tym 85% dofinansowania.

 Jesteśmy gotowi również do złożenia wniosku do Lokalnej Grupy Działania w Wolinie na modernizację świetlicy w Kaleniu. Czekamy na ogłoszenie naboru wniosków jeszcze w tym roku.

Lokalny Program Rewitalizacji opracowany i uchwalony przez Radę Gminy otworzył możliwości aplikowania na podstawowe projekty w nim zawarte, i tak:

1.Rozbudowa remizy OSP Świerzno wraz z budową świetlicy
2.Rewitalizacja parku zabytkowego w Gostyniu wraz z budynkiem Szkoły Podstawowej i przyległego terenu.
3. Budowa świetlicy w Gostyniu wraz z modernizacją świetlicy w Gostyńcu.
4. Rewitalizacja terenów po byłej żwirowni w Gostyńcu.

 Przygotowujemy już niezbędną dokumentację na te zadania by móc aplikować jeszcze w tym roku. Przewidywane dofinansowanie na poziomie 85 %.

—————————————————————————————–

Szanowni Wyborcy!

Doświadczenie uczy, że inwestycje powinny iść w parze z działaniami prospołecznymi oraz  inicjatywami wychodzącymi naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży. Dlatego też mając na względzie powyższe, pozyskaliśmy dofinansowanie do projektu pt. „ Szansa dla edukacji” którego celem jest wzrost poziomu kształcenia uczniów szkół podstawowych.

W ramach projektu doposażono 5 pracowni do prowadzenia zajęć oraz zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne. Prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, psychoedukacyjne, rewalidacyjno – wychowawcze, korekcyjno – edukacyjne mając także na względzie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

Wartość projektu: 489.500,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich – 416.075,00 zł

Kolejnym realizowanym działaniem był projekt pt.” Wesołe przedszkola”. W ramach projektu utworzono przedszkolne place zabaw przy Szkole Podstawowej w Stuchowie i w Świerznie, doposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Gostyniu. Pozyskane środki pozwoliły również na doposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt komputerowy, rzutniki, materiały dydaktyczne, meble oraz zabawki z myślą o  naszych najmniejszych mieszkańcach.

Koszt realizacji projektu wyniósł: 392.000 zł.

Mając na względzie potrzeby osób starszych, samotnych i schorowanych rozpoczęliśmy świadczenie pomocy w formie nieodpłatnych usług opiekuńczych. W ramach powyższych działań  wymienione osoby mogą skorzystać z pomocy zatrudnionej opiekunki, w zaspokajaniu szeroko rozumianych codziennych potrzeb życiowych.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerznie do dnia 31.05.2018 r. wydał 387 skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej dla 1025 mieszkańców naszej Gminy, gdzie Gmina Świerzno partycypowała w kosztach transportu żywności z Banku Żywności w Nowych Bielicach do Świerzna. Informuję, że z chwilą wdrożenia nowej edycji podprogramu powyższa pomoc będzie kontynuowana.

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o przyznaniu 100.000 zł nagrody za zajęcie I miejsca w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:

„SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2018”

To najlepsze podsumowanie pracy wszystkich pracowników samorządowych naszej Gminy. To również rzetelna ocena pracy Radnych Gminy za okres mijającej kadencji. Państwa głos oddany na mnie i radnych z mojego komitetu w dniu 21 października będzie jeszcze większą nagrodą oraz umożliwi nam dalszą skuteczną realizację wspólnych celów i zamierzeń.

Ufam, iż moje 20-letnie doświadczenie w kierowaniu naszą Gminą oraz rzetelna ocena dokonań i zamierzeń na najbliższą kadencję będą pomocne we właściwym wyborze.

Dziękuję za dotychczasowe poparcie i zaufanie
Krzysztof Atras