Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc zarządzeniem upoważnił starostę kamieńskiego do zawarcia z gminą Międzyzdroje – na okres 10 lat – w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy plaż z przeznaczeniem na utrzymanie charakteru turystyczno-wypoczynkowego gminy oraz kąpielisk morskich.

– Zawarcie umowy dzierżawy na okres 10-ciu lat pozwoli gminie Międzyzdroje ubiegać się o środki zewnętrzne na sfinansowanie planowanych inwestycji w tym obszarze – podkreśla wojewoda Tomasz Hinc.

Nieruchomości znajdują się w obrębie 016 i 020 miasta Międzyzdroje; trzy z nich stanowią pas techniczny wybrzeża. Dzierżawie podlegają plaże od linii brzegu morskiego do okolic podnóża wydmy oraz dojścia i zejścia na plażę.

Zgodnie z przepisami, starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, wydzierżawiają, wynajmują i użyczają nieruchomości wchodzące w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody wojewody; zgoda wojewody jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Warunki dzierżawy plaż w województwie zachodniopomorskim są jednolite i transparentne dla wszystkich gmin, które chcą zawierać umowy dot. dzierżawy – zostały zapisane w wytycznych wojewody z kwietnia br. Wolna od działalności gospodarczej ma być przestrzeń od linii wody do połowy plaży w kierunku wydm, jednak nie mniejsza, niż 10 metrów od linii wody. Dzierżawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na obszarach dzierżawionych i w pełni współpracować z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Do obowiązków dzierżawcy należy również utrzymanie systemu oznaczeń, m.in. słupków, tablic, masztów, w szczególności informacji dot. granic plaży strzeżonej i miejsc udzielania pierwszej pomocy.

– Bezpieczeństwo osób wypoczywających na plażach Pomorza Zachodniego jest najważniejsze, dlatego w wytycznych znalazł się także zapis o konieczności wskazania miejsca na lądowiska dla LPR oraz miejsca wyznaczonego w celu przekazywania osób, które wymagają transportu lub uległy wypadkowi i są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia – dodaje wojewoda Tomasz Hinc.