Ze względu na zagrożenie ptasią grypą Wojewoda Zachodniopomorski wprowadził zakaz czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie powiatu kamieńskiego.

Wojewoda Zachodniopomorski, który w rozporządzeniu napisał: Uznaje się obszar województwa zachodniopomorskiego za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania –wysoce zjadliwej grypy ptaków. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa powyżej, zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków. Zakaz, o którym mowa, obowiązuje wszystkich mieszkańców oraz osoby czasowo przebywające na obszarze województwa zachodniopomorskiego do momentu jego odwołania.

Powyższe rozporządzenie powoduje, że nie można m.in. handlować żywymi ptakami na terenie całego powiatu kamieńskiego. Osobom, które nie będą przestrzegały powyższego zakazu, grożą wysokie grzywny.