Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci śp. Jana Frankowskiego Mieszkańca Wolina, wybitnego pedagoga i samorządowca składają: Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Wolinie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolinie Mieczysław Rybakowski oraz Radni.

Jan Frankowski pozostanie w naszej pamięci jako polonista i pedagog z powołania, wieloletni, sumienny i uczciwy działacz samorządowy, propagator języka polskiego i kultury, wspaniały wychowawca, kolega, dusza towarzystwa, erudyta. Zawsze odznaczał się serdecznym stosunkiem do dzieci i rodziców, wyróżniała go wysoka kultura osobista i uprzejmość. W pracy był bardzo zdyscyplinowany i obowiązkowy, polonista i pedagog z zamiłowania, który nie tylko potrafił wytłumaczyć zawiłości języka polskiego, ale również dzielił się swoimi pasjami.

Jan Frankowski urodził się 16.10.1946 r. w Lubrańcu pow. Włocławek, tam stawiał pierwsze kroki od przedszkola, szkoły podstawowej po liceum ogólnokształcące. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1964 r. W 1966 r.  ukończył I Studium Nauczycielskie w Szczecinie im. K.J. Gałczyńskiego o kierunku filologia polska. W roku 1976 uzyskał tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1987 ukończył na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Instytutu Socjologii studium podyplomowe „Przysposobienie do życia w rodzinie”. Ukończył również  studium podyplomowe Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Integracja Europejska.

W 1967 r. ukończył kurs organizatorów turystyki w Opolu, w 1968 r. kurs wychowania regionalnego w Szczecinie, w 1970 kurs dla lektorów, w 1979 kurs dla aktywu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krakowie. Od początku swojej drogi dydaktycznej  (1966 r.) był związany ze Szkołą Podstawową w Wolinie oraz obecnym Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych (dawniej Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza i Mechanizacji Rolnictwa, Zawodowe Technikum Rolnicze w Wolinie, Zespół Szkół Agroekonomicznych w Wolinie). Pracę dydaktyczną kontynuował będąc już na emeryturze, swoją wiedzą dzielił się wówczas z uczniami Publicznego Gimnazjum w Sierosławiu oraz Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie. Aktywnie uczestniczył w organizacji uroczystości akademii szkolnych i środowiskowych. Przykładem dla całego grona pedagogicznego i uczniów była jego kultura osobista i sumienność w wykonywaniu obowiązków. Jako nauczyciel i wychowawca brał czynny udział w organizacji kolonii, zimowisk. Będąc opiekunem samorządu szkolnego zapoczątkował  i kontynuował comiesięczne wyjazdy uczniów do Teatrów, Prowadził też Koło Miłośników Teatru. Swoimi zainteresowaniami przyciągał również dorosłe środowisko, Był organizatorem cyklicznych wyjazdów mieszkańców Gminy Wolin do teatru, opery, operetki w Szczecinie.

Jego pasja i zaangażowanie w propagowaniu języka polskiego, kultury, teatru i poezji  w dużej mierze przyczyniały się do tworzenia historii wolińskiej oświaty. To z jego inicjatywy w 1993 r. odbył się „I Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski o Nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie”. Trwa on nieprzerwanie od 25 lat. Jan Frankowski niejednokrotnie był przewodniczącym jury, przygotowywał również swoich uczniów do występów na tym konkursie. Od 1966 r. do 1972 r. pełnił funkcję drużynowego i szczepowego organizacji Związku Harcerstwa Polskiego działającej przy szkole. W latach 1967-1977 dodatkowo uczył w szkolnictwie dla dorosłych (szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące dla pracujących) Od 1969 do 1979 pełnił funkcję wiceprezesa ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Zbiorczej Szkole Gminnej  w Wolinie. W latach 1980-1981 (do 13.12.1981 r.) był członkiem NSZZ „Solidarność”. Był również wychowawcą internatu prowadzonego przez Liceum Ekonomiczne i Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Wolinie (od 1972 r.). Jako pedagog chętnie dzielił się doświadczeniem z innymi nauczycielami. Dobrze poznawał warunki rodzinne swoich wychowanków, dbając o tych którym potrzebna była pomoc materialna i w nauce. 1 września 1988 roku został skierowany do  pracy jako pedagog w Poradni Wychowawczo- Zawodowej w Wolinie. Odbył miesięczny staż pedagogiczny w Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Szczecinie, w której to wysoko oceniono jego działalność diagnostyczną i pracę. Był współautorem ankiety dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, która została zatwierdzona przez Zarząd Główny Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie.

Szczególnie wyróżniająco prowadził działalność mającą na celu zwalczanie patologii społecznej, za co został wyróżniony Honorową Odznaką Zarządu Głównego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie. Był uczestnikiem Krajowego Zjazdu tego Towarzystwa. W zakresie spraw opiekuńczo- wychowawczych utrzymywał ścisły kontakt z Inspektorem Oświaty i Wychowania, Dyrektorami szkół, nauczycielami. Udzielał wskazówek i porad odnośnie eliminowania trudności w nauce i trudności wychowawczych. Wyróżniająco prowadził biblioteczkę Poradni, którą sam zorganizował, służył swoją pomocą w pedagogizacji rodziców.

W Społecznej Szkole Podstawowej w Ładzinie pracował w latach 2003 – 2010 (od początku istnienia placówki) uczył języka polskiego, rozwijał zainteresowania teatralne, organizował wycieczki do Książnicy Pomorskiej, teatru, potrafił rozbudzić zainteresowania dzieci. W latach 90 brał udział w licznych seminariach organizowanych przez Sejmik Samorządowy Województwa Szczecińskiego dot. samorządu.

Wybitny samorządowiec od lat związany z PSL, radny pięciu kadencji Rady Miejskiej w Wolinie (1990 – 1994, 1994 – 1998, 1998 -2002, 2006 – 2010, 2010 – 2014). Trzykrotnie pełnił rolę Przewodniczącego Rady (1990 – 1994, 1994 – 1998, 2010 – 2014), kilkukrotnie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Był również członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 1997 – 2011. Czynnie uczestniczył w budowaniu wolińskiego samorządu terytorialnego. Przyczynił się m.in. do podpisania umów partnerskich Gminy Wolin z: Venansault (Francja) – 23.04.1994 r.; Kalkar (Niemcy) – 24.03.2012 r.; Walim – 03.08.2012 r. Od 1992 r. członek Wolińskiego Stowarzyszenia przyjaźni polsko – francuskiej. Uczestniczył w pierwszej wymianie polsko-francuskiej w 1992 r. następnie co dwa lata do 2008 r. odwiedzał zaprzyjaźnione Venansault.

Jan Frankowski został odznaczony w roku 1983 r. Gryfem Pomorskim, w roku 1990 nadany został mu Złoty Krzyż Zasługi, w 1994 r. otrzymał dyplom honorowego obywatela Venansault (Francja), w roku 2018 był laureatem wyróżnienia „Woliński Światowid”.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godz. 14:00, w dniu 28.07.2018 r. (sobota) w Kolegiacie św. Mikołaja w Wolinie. Od godz. 13:00 ostatnie pożegnanie z śp. Janem Frankowskim.