W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. czteroletniej kadencji ławników, Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 na potrzeby Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim. Radni wskażą 4 ławników dla spraw rodzinnych.

Na jakiej podstawie prawnej odbywa się rekrutacja i wybory ławników:

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru kart zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693)

Kto może zostać ławnikiem:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Kto nie może zostać ławnikiem:

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Uwaga: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

  • prezesi właściwych sądów,
  • stowarzyszenia,
  • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
  • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2019 r. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady gminy po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie będą spełniały wymagań formalnych zostaną pozostawione bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów na ławników jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru kart zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693). Kartę zgłoszenia można uzyskać:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim bip.kamienpomorski.pl w zakładce „Wybory Ławników – kadencja 2020-2023”
  • w biurze Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski, pok. nr 10 w godz. pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Wymagane dokumenty: Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika; (Dokumenty wymienione w pkt od 1 do 4  powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia).
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. (Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Gdzie można składać zgłoszenie kandydata na ławnika:

KARTĘ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć do dnia 30 czerwca br. do biura Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski, pok. nr 10 w godz. pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.