29 czerwca br. odbyło się spotkanie z rodzicami wychowanków przyszłych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym im. „Źródełko” w Golczewie z inicjatywy organu prowadzącego. Udział w nim wzięli Lech Ferdynus- zastępca burmistrza, Aldona Kaczmarek- dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie, Mariusz Michalik – wicedyrektor ww. Zespołu oraz Ireneusz Wilk – sekretarz gminy.

W początkowej fazie tego spotkania brał udział także Roman Dorniak – przewodniczący Rady Miejskiej w Golczewie (autor interpelacji). Rodzice dzieci 6-letnich złożyli w dniu 18 czerwca br. petycję do Burmistrza Golczewa, w której zawarli swoje postulaty dotyczące rozważenia możliwości umieszczenia dwóch oddziałów klas „0” w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Golczewie, a nie jak dotychczas zaplanowanego jednego oddziału. Nie akceptują przedstawionej im propozycji odbywania zajęć opiekuńczych dla dzieci tego oddziału w budynku Przedszkola, po zakończeniu zajęć edukacyjnych (łącznie młodszymi dziećmi, które w tym czasie mają tzw. „leżakowanie”). Taka sytuacja, ich zdaniem, jest nie do przyjęcia, ponieważ różnicuje dzieci klas „0” pod względem  przygotowania ich do przebywania w Szkole Podstawowej, kiedy to rok później staną się jej uczniami.

W zatwierdzonym „Arkuszu organizacji Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie na rok szkolny 2018/2019” zaplanowano 4 oddziały dla dzieci w wieku 3-5 lat (wychowanie przedszkolne) oraz 2 oddziały klas „0” (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne). Na 150 miejsc w wyniku rekrutacji przyjęto 104 dzieci, w tym 36 do klas „0”. Z powyższych powodów będą funkcjonować w Przedszkolu tylko 3 oddziały wychowania przedszkolnego. W oparciu o złożone pisemne deklaracje rodziców (oświadczenia woli) o okresie przebywania dziecka w tej placówce w 35 przypadkach zawierały one okres od godz. 8.00 do 13.00 (tj. na czas realizacji obowiązkowej podstawy programowej). Jedynie w jednym przypadku wskazano okres od 07.30 do 15.00. Podkreślenia wymaga, że oświadczenia zostały złożone po zatwierdzeniu ww. „Arkusza organizacji…”. Dopiero na tym spotkaniu okazało się, że rodzice wpisywali godziny przebywania ich dziecka w Przedszkolu w godzinach 8.00-13.00, bo tak im powiedziano. Nie wskazali jednakże osoby lub osób, które taką decyzję podjęły, a obecni dyrektorzy zgodnie zaprzeczyli wydaniu tego typu zalecenia. Do czasu złożenia petycji nie wykazali także inicjatywy zweryfikowania takiego stanu u źródła, czyli u Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie.

Zaproszenie zainteresowanych rodziców dzieci klas „0” przez zastępcę burmistrza miało na celu wysłuchanie wszystkich stron, wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz podjęcie próby rozwiązania problemu, będącego przedmiotem petycji grupy rodziców. Ponieważ wszelkie zmiany „Arkusza organizacji…” nastąpią pod koniec sierpnia br., do tego czasu należy rozpoznać skalę problemu, tj. dysponowanie faktyczną liczbą dzieci klas „0”, z podziałem na grupę, którą stanowić będą dzieci odbierane przez rodziców lub dojeżdżające w ramach zorganizowanego przewozu – niezwłocznie po godz. 13.00 (13.30 w dniach odbywania zajęć z religii –czyli 2 razy w tygodniu) lub grupę dzieci oczekujących dłużej (ponieważ ich rodzice, np. z przyczyn zawodowych nie mają możliwości tego dokonać wcześniej niż 1-2 godzin po zakończeniu tych zajęć).

Zgodnie z przepisami oświatowymi uczniom po zakończeniu zajęć edukacyjnych i oczekujących na przewóz do miejsca zamieszkania lub w czasie tzw. „okienek” organizuje się zajęcia świetlicowe, nad którymi nadzór sprawuje nauczyciel świetlicy (dla klas szkoły podstawowej i gimnazjum). Wychowankom Przedszkola, na pisemny wniosek ich rodziców (deklarację woli) zapewnia się w tym czasie zajęcia opiekuńcze, Ponieważ następuje to po zakończeniu 5-godzinnej podstawy programowej, rodzice zobowiązani są uiszczać (stosownie do okresu przebywania dziecka w Przedszkolu) opłaty.

Przedszkole Publiczne im. „Źródełko” w Golczewie ma swoją siedzibę przy ul. Szkolnej 9 w Golczewie. Cztery pomieszczenia nie wypełniają potrzeb pod względem zabezpieczenia lokalowego ze względu na większą liczbę wychowanków. Tak jest od początku jego działania w nowym budynku. W poprzednich latach (z konieczności) dzieci klas „0” swoje zajęcia odbywały w klasach Szkoły Podstawowej. Po ich zakończeniu mogły korzystać ze świetlicy szkolnej, jednakże odbywało się to za przyzwoleniem i na odpowiedzialność dyrektora Zespołu. Nikt temu nie zaprzeczył, jednakże Pan Mariusz Michalik (dyrektor Zespołu od 01.09.2018 r.) oznajmił obecnym, iż nie będzie brał na siebie odpowiedzialności za takie rozwiązania, kiedy będą istniały inne możliwości. Nie ma prawa w takich okolicznościach „przymusić” nauczyciela do otaczania opieką dzieci przedszkolnych przebywających na świetlicy szkolnej. Kiedy dziecku przedszkolnemu zdarzy się wypadek na świetlicy, nie będzie wówczas okoliczności usprawiedliwiających, a i rodzice wtedy przyjmą postawę roszczeniową.

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w art. 68 wymieniają uprawnienia dyrektora szkoły, do których należy w szczególności:
1)    kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2)    sprawowanie opieki nad uczniami;
3)    wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na okoliczności, kiedy organ prowadzący może interweniować (art. 58 zdanie pierwsze: Organ prowadzący szkołę lub placówkę, a w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej również organ sprawujący nadzór pedagogiczny, mogą ingerować w działalność szkoły lub placówki wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie). A zakres i zasady zostały ujęte w art. 57 tej ustawy, który nadzór nad działalnością szkoły sprowadza do zakresu spraw finansowych i administracyjnych, w szczególności obejmujących:

1)    przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
2)    przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.
Rodzice obecni na spotkaniu nie wskazali naruszenia ww. przepisów prawa w kontekście treści złożonej petycji.

W tej sytuacji zastępca burmistrza przedstawił stanowisko organu prowadzącego (Gminy Golczewo). Aby uniknąć okoliczności pozostawania w budynku Przedszkola dzieci klas „0” po zajęciach edukacyjnych łącznie z oddziałem dzieci wychowania przedszkolnego i „leżakowania”, zostaną zabezpieczone środki finansowe na zajęcia opiekuńcze (10/25 etatu pedagogicznego). Wykonywać je będzie nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Ten postulat rodziców zostanie spełniony od 1 września br.

Zachodzi konieczność ponownego złożenia przez rodziców dzieci klas „0” w roku szkolnym 2018/2019 pisemnego oświadczenia woli o okresie pozostawania dziecka w Przedszkolu po zakończeniu zajęć, jeśli dotychczas złożone nie odpowiadają ich zapotrzebowaniu i oczekiwaniu. Przy okazji taką możliwość będą mieli także rodzice dzieci w wieku 3-5 lat, zamieszkałych na terenie gminy Golczewo. Pozwoli to Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie ponownie je przeanalizować i dostosować odpowiednio organizację pracy Przedszkola do nowej rzeczywistości. Pod uwagę brana jest możliwość zwiększenia liczby dzieci w  wieku 3-5 lat, która pozwoli na utworzenie czwartego oddziału. Wtedy 4 oddziały przedszkolne odbywałyby swoje zajęcia w Przedszkolu a 2 oddziały klas „0”, z konieczności, w budynku Szkoły Podstawowej w Golczewie.

Rodzice obecni na spotkaniu wspólnie z Panią dyrektor ustalili początkowy termin składania ponownych deklaracji (oświadczeń woli), o których mowa wyżej, począwszy od 16 sierpnia br. Ten sam termin ma zastosowanie do rodziców, których dzieci w wieku 3-5 lat mieszkają na terenie gminy Golczewo, jednakże nie brały udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Ta propozycja problemu nie rozwiązuje, jednakże stwarza nadzieję, jeśli nie będzie innych dostępnych możliwości, także pozwoli spełnić drugi postulat zawarty w petycji.

Ważne
Rodzice dzieci klas „0’ w roku szkolnym 2018/2019 oraz dzieci w wieku 3-5 lat (zamieszkałych na terenie gminy Golczewo i nieobjętych postępowaniem rekrutacyjnym zarządzonym przez Burmistrza Golczewa) proszone są o złożenie w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 pisemnych deklaracji przyjęcia dziecka do Przedszkola, w tym złożenia oświadczenia woli o okresie przebywania dziecka (od godziny … do godziny …) w tej placówce. Ww. deklaracji nie muszą składać rodzice, którzy podtrzymują swoje dotychczasowe oświadczenia woli złożone w toku rekrutacji. Termin składania deklaracji: 16.08.2018 r. – 30.08.20-18 r.).

Odpowiedź Burmistrza Golczewa na petycję w ww. sprawie po wybraniu tego linku.

UM w Golczewie