Czwórka uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach uczestniczyła w 100 godzinnym kursie zawodowym operatora forwardera, który został przeprowadzony przez firmę Forest Consulting Center Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Celem tego kursu było dostarczenie uczniom wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych wymaganych do bezpiecznego użytkowania forwardera. Realizacja kursu była ukierunkowana na praktyczne aspekty sterowania maszyną ze szczególnym naciskiem na bezpieczną jej eksploatację.

Ostatniego dnia kursu został przeprowadzony egzamin wewnętrzny, a następnie egzamin zewnętrzny pod nadzorem Komisji z Urzędu Dozoru Technicznego. Każdy uczestnik kursu po zdaniu egzaminu otrzymał Certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych.

Kurs odbył się w ramach projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie placówek prowadzących kształcenie zawodowe i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.