Gmina Świerzno wykorzystując fundusze europejskie przygotowała Lokalny Program Rewitalizacji, który ma zostać wdrożony do 2023 roku. Wszystko dzięki temu, że działania rewitalizacyjne w obecnym okresie programowania Unii Europejskiej poprzez doprecyzowanie zyskały nowe podstawy formalno-prawne.

Proces rewitalizacji został ujęty jako przedsięwzięcie całościowe, co oznacza, że interwencję na rzecz społeczności lokalnej, gospodarki, przestrzeni, infrastruktury technicznej i środowiska potraktowano i przedstawiono w sposób zintegrowany, skoncentrowany terytorialnie. W ramach prac nad szeroką diagnozą gminy Świerzno w pierwszej kolejności przeprowadzono działania przygotowawcze polegające na zgromadzeniu materiałów źródłowych oraz danych dotyczących gminy, zarówno ilościowych, jak i jakościowych.

Dane pozyskano z Urzędu Gminy Świerzno, strony internetowej gminy, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Urzędu Pracy, Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Dokumentem źródłowym dla opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świerzno na lata 2016-2023 była zaktualizowana Strategia Gminy Świerzno.

Problemy zidentyfikowane w strategii zostały uwzględnione podczas opracowania diagnozy gminy Świerzno na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji, a wskaźniki odpowiednie dla poszczególnych problemów zostały przeanalizowane w perspektywie potrzeb i możliwości sołectw. Analiza problemów społecznych została uzupełniona analizą wskaźników odpowiednich dla problemów gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych.

Po zebraniu wszystkich niezbędnych danych i informacji przeprowadzono ich szczegółową analizę. Wyznaczony został obszar zdegradowany, na którym zidentyfikowano sytuację kryzysową. Określono wizję stanu docelowego obszaru rewitalizacji oraz cele i kierunki działań rewitalizacyjnych. Następnie zidentyfikowano przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizujące przyjęte cele, opracowano szczegółowy plan ich finansowania z podaniem możliwych źródeł, opracowano harmonogram ich realizacji, a także opisano komplementarność projektów.

Celem strategicznym jest wzrost gospodarczy gminy oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez inwestycje zewnętrzne i wspieranie przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy. Chodzi o  Stworzenie infrastruktury technicznej poprawiającej poziom życia mieszkańców Gminy Świerzno oraz pozwalającej pozyskiwać inwestorów zewnętrznych. Dlatego przygotowano listę 27 najważniejszych inwestycji. Mają one zostać zrealizowane na przestrzeni siedmiu lat.

Za proces wdrażania i zarządzania pełną odpowiedzialność ponosić będzie Gmina Świerzno. Głównym zadaniem organów Gminy we wdrażaniu i zarządzaniu Programem Rewitalizacji jest jego ukierunkowanie, uchwalenie, kontrolowanie i ocena z punktu widzenia strategii rozwoju. Jest to wyjątkowo istotne z uwagi na znaczenie realizacji Programu dla sprawnej implementacji pozostałych instrumentów rozwoju gminy.

Głównym źródłem finansowania realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 6 3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.