DSC02519

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko – pracownik socjalny. Funkcja ma być sprawowana na zastępstwo. Od kandydatów wymaga się obywatelstwa polskiego, niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie i uprawnień pracownika socjalnego.

Jako wymagania dodatkowe wskazano znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, o pomocy społecznej, o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych i innych właściwych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz znajomość i bardzo dobra obsługa komputera – pakiet Microsoft Office oraz urządzeń biurowych.

Za jakie zadania będzie odpowiedzialny przyszły pracownik?

1) prowadzenie i analiza dokumentacji osób oczekujących na przyjęcie do DPS;
2) analiza aktualnej sytuacji bytowej przed przyjęciem kandydata na mieszkańca Domu i aktualizacja wywiadów w trakcie pobytu;
3) przyjęcie mieszkańca i niezwłoczne informowanie stosownych instytucji;
4) prowadzenie akt osobowych mieszkańca w wersji papierowej oraz w programie DOM;
5) sporządzanie sprawozdań;
6) pomoc mieszkańcom w prowadzeniu spraw: alimentacyjnych, windykacyjnych, komorniczych, sądowych, spadkowych, mieszkaniowych;
7) przygotowanie wniosków o rentę, emeryturę, zasiłki i inne dofinansowania;
8) pisanie podań, pism urzędowych i korespondencji osobistej;
9) współtworzenie z mieszkańcem i specjalistami wspierającymi Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca (IPWM);
10) stała praca w Zespole Opiekuńczo-Terapeutycznym oraz współpraca z pracownikami pierwszego kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących realizacji IPWM;
11) uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu ds. Oceny Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca;
12) współpraca z gminnymi i powiatowymi jednostkami pomocy społecznej, instytucjami emerytalno-rentowymi, Sądami, Prokuraturą, Policją i innymi instytucjami w zakresie spraw osób umieszczonych;
13) współdziałanie z opiekunami prawnymi, kuratorami, rodzinami mieszkańców, kadrą działu terapeutyczno – opiekuńczego oraz kadrą wspierającą i innymi pracownikami Domu;
14) ustalanie wspólnie z pozostałymi specjalistami możliwości psychofizycznych mieszkańca i dostosowanie indywidualnych metod pracy (udział w zajęciach z zakresu terapii zajęciowej, udział w zajęciach usprawniających, spotkania indywidualne z psychologiem, praca socjalna, rozmowy indywidualne, itp.);
15) przeprowadzanie postępowań proceduralnych związanych z dofinansowaniem do sprzętu pomocniczego, ortopedycznego i rehabilitacyjnego;
16) prowadzenie postępowania proceduralnego w sprawie wniosku o wydawanie orzeczenia o grupie niepełnosprawności dla mieszkańców;
17) przygotowanie wniosków o wypłatę z konta depozytowego mieszkańców i uczestnictwo przy wypłacie tych środków;
18) zaopatrywanie mieszkańców w odpowiednią odzież, artykuły spożywcze i inne przedmioty osobistego użytku;
19) rozliczanie zakupów indywidualnych dla mieszkańców oraz opisywanie faktur imiennych mieszkańców;
20) sporządzanie przypisów odpłatności za pobyt;
21) prowadzenie ewidencji zwrotów za urlop lub pobyt w szpitalu mieszkańców;
22) pobieranie rent, emerytur mieszkańców, którzy samodzielnie nie mogą odebrać świadczeń i wpłata na konto depozytowe tych Mieszkańców;
23) współpraca z Samorządem i Radą Mieszkańców;
24) bieżące kontakty z rodzinami Mieszkańców;
25) załatwianie formalności związanych ze zgonem Mieszkańca;
26) i inne właściwe dla stanowiska.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Dom Pomocy Społecznej, Śniatowo 17,72-400 Kamień Pomorski, przesłać elektronicznie na adres sekretariat@dpsśniatowo.pl