Wojewoda Zachodniopomorski nie wygasi mandatów radnych Świderskiego oraz Mamzera. Sprawa wyszła na jaw po listach Mieszkańców, którzy sugerowali, że obydwaj radni, jako prezesi spółek zawierali umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację staży i robót publicznych w zarządzanych przez siebie spółkach. Ten fakt miał być naruszeniem ustawy o samorządzie powiatowym. Odmiennego zdania jest jednak wojewoda.

W ocenie Wojewody mieniem powiatu, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne, natomiast środki Funduszu Pracy przekazywane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – w wysokości ustalanej przez zarząd województwa według kryteriów ustalanych przez sejmik województwa – nie stają się mieniem nabytym powiatu, nie są ujmowane w budżecie powiatu, lecz przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy. Organy powiatu nie mają nadto możliwości dowolnego gospodarowania tymi środkami, decydowania o ich przeznaczeniu i sposobie ich wykorzystania.

– W ocenie organu nadzoru, środki Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty, nie stanowią mienia powiatu. W świetle powyższego, zdaniem organu nadzoru, środki Funduszu Pracy, jako państwowego funduszu celowego, pozostają poza kategorią pojęciową mienia powiatu zdefiniowaną w wyżej cytowanym przepisie ustawy o samorządzie powiatowym. W tej sytuacji nie sposób uznać, by radni Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim zarządzali działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym zostali wybrani na radnego – tłumaczy Agnieszka Muchla, Rzecznik prasowy wojewody zachodniopomorskiego.