Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Dziwnów znajdujący się  w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. W szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto (na osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego), a dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł netto.

Do kiedy powinien zostać złożony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ?

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września 2021 roku w Zespole Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie (ul. Sienkiewicza 27). W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2021 roku. Wniosek może być złożony po upływie wyżej wymienionych terminów, musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania tych terminów. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.

Za jaki miesiąc wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, do wniosku o stypendium szkolne, potwierdzające jego dochód ?

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium szkolne dokumenty, potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Jakie są potrzebne dokumenty wymagane do złożenia wniosku ?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość (lub brak) dochodów netto poszczególnych członków rodziny wymienionych we wniosku:
1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto.
2. Odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzję ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń.
3. Oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie  z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości świadczeń wypłacanych przez PUP.
4. W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów.
5. Zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów, świadczenie wychowawcze „500+”) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
6. Zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne.
7. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych.
8. Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz odcinek opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał lipiec-wrzesień. Do dochodu rolniczego nie wlicza się dochodu  z powierzchni użytków rolnych poniżej jednego hektara przeliczeniowego. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00pln.
9. Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów)
10. Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne wymienione wyżej) oraz każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

Sposób udzielenia stypendium:

Pomoc materialna w formach całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału  w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania może być realizowana przez zwrot wydatków, po zaakceptowaniu przedstawionych odpowiednich rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

– faktur VAT,
– imiennych rachunków,
– imiennych biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
– dowodów wpłaty,
– wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę   z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Co można kupić za stypendium szkolne ?

Przykładowy katalog wydatków poniesionych na cele edukacyjne podlegające całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego:
– udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
– udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
– udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (np. do instytucji kultury, wycieczki edukacyjne, „zielona szkoła”,
– związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów (zakwaterowanie w bursie, internacie, dojazdy do szkoły/kolegium środkami transportu komunikacji zbiorowej, opłata czesnego w szkołach niepublicznych),
– zakup podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych itp.,
– zakup lektur szkolnych,
– tornister lub plecak szkolny,
– zakup obuwia sportowego i stroju na zajęcia wychowania fizycznego,
– zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie (strój kąpielowy, klapki, czepek itp.),
– przybory do nauki zawodu,
– zakup artykułów szkolnych (piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, flamastry, nożyczki, przybory geometryczne, kredki, farby, pastele, długopisy, pióra, plastelina itp.,
– zakup tuszy do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, multimedialne programy edukacyjne,
– zakup biurka
– zakup krzesła do biurka,
– ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową)
– drukarka, papier, tusz do drukarki,
– pokrycie kosztu abonamentu internetowego (refundacja na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem wpłaty, w wyjątkowych przypadkach na podstawie samych potwierdzeń wpłaty),
– komputer, oprogramowanie systemowe, nośniki danych,
– instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry.

W przypadku poniesienia wydatków o podobnym przeznaczeniu jak wymienione wyżej w toku rozpatrywania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dokonuje się indywidualnej oceny danego przypadku, celem ustalenia, czy wydatek jest poniesiony na cele edukacyjne.

Dodatkowe informacje

Warunki udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego określają:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (  Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021r. poz. 4, 1237).
2. Uchwała Rady Gminy Dziwnów Nr XLIV/474/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie Gminy Dziwnów.

Krzysztof Zawiliński