Zabytkowe budynki to często architektoniczne perełki. To także część historii każdego miasta. Aby ich wygląd przyciągał wzrok, potrzeba niemałych nakładów finansowych, a każdy remont zanim zostanie wykonany wymaga ustaleń z konserwatorem zabytków. Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom: 

– wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 

– będącym w złym stanie technicznym, 

– posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe, w szczególności dla promowania kultury oraz historii Międzyzdrojów. 

Szczegółowe zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków określa Uchwała Nr V/64/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 12 lutego 2019 r. oraz Uchwała Nr XII/131/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 sierpnia 2019r., która zawiera aktualny wzór wniosku.  Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest zawsze złożenie przez właściciela zabytku lub zarząd wspólnoty formalnego wniosku adresowanego do Burmistrza Międzyzdrojów. 
O dotację ubiegać się mogą podmioty, które posiadają tytuł prawny do zabytku. 

Konieczne jest dołączenie stosownych dokumentów (np. pozwolenia na budowę, pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, kosztorys inwestorski z przedmiarem robót wraz harmonogramem prac). 

Dotacja może obejmować nakłady konieczne m.in., na dokumentację projektu budowlanego, odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych, odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, drzwi, dachu, wykonania izolacji przeciwwilgociowej oraz zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku. Termin składania wniosków: do 15 września 2021r. (z pracami planowanymi do wykonania w roku 2021). 

Od nowego roku 2022 kwota, na podstawie złożonego wniosku, będzie zależna od dostępnych środków finansowych w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2022r. Dodatkowe informacje: Referat Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, Tomasz Rychłowski, pok. 12a, ul. Kolejowa 33, tel. 91 32 75 664.

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji, Kultury i Turystyki