Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świerzno znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2021 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2021 r.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz.1327  z późn. zm.).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Świerzno pokój nr 6 (sekretariat).

Wnioski do pobrania również w sekretariacie Urzędu Gminy Świerzno.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2021 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony (do dochodów wlicza się wszelkie zasiłki i dodatki).