Na szczęście powodem wizyty nie była interwencja, a spotkanie z wicemarszałkiem województwa Jarosławem Rzepą i rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla OSP. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 285 tys. zł ponad 60 drużyn strażackich kupi sprzęt potrzebny w codziennej  pracy, w tym ratujące ludzkie życie automatyczne defibrylatory zewnętrzne. Z naszego powiatu środki otrzymali strażacy z Gostynia, Kłębów, Mechowa oraz Kozielic. 

Otwarty konkurs ofert pn. Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP został ogłoszony przez  Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. To szerokie działanie skierowane do Ochotniczych Straży Pożarnych, które ma pomóc drużynom strażackim w codziennym funkcjonowaniu, zwiększyć dostęp do sprzętu ratującego życie, umożliwić udział w szkoleniach. Ważną częścią konkursu jest też aspekt społeczny, o którym mówili goście spotkania.
– Strażacy OSP odgrywają niepodważalną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, ale i są naturalnymi liderami integracji społecznej w środowiskach wiejskich. Chcemy finansowo pomóc drużynom  strażackim w zakupie  niezbędnego sprzętu do ochrony osobistej, doposażyć jednostki w ratujące życie automatyczne defibrylatory zewnętrzne, ale i promować różne formy aktywności społecznej i kulturalnej wśród młodzieży –  mówi Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa i dodaje, że  doświadczenia z realizacji programu Społecznik pokazują jak bardzo są potrzebne inicjatywy i projekty aktywizujące mieszkańców regionu.  – Zależy nam, by pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących jednostek .
Obecny na spotkaniu Roman Gadomski, Członek Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego, podkreślał że ochotnicze straże pożarne oraz koła gospodyń wiejskich to organizacje, które integrują mieszkańców, inspirują do różnych działań.
Postępowanie konkursowe zostało podzielone na trzy zadania. Pierwsze dotyczyło aktywizacji lokalnej społeczności. OSP mogły pozyskać do 3000 zł dotacji na szkolenia strażaków, działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, naukę udzielania pierwszej pomocy, organizację zawodów sportowo-pożarniczych. Łącznie na ten cel zarezerwowano 85 tys. zł.  W tej części konkursu realizowanych będzie 29 zadań. Drugie konkursowe zadanie pozwoli doposażyć jednostki OSP w niezbędny i niezwykle potrzebny sprzęt ochrony osobistej taki jak mundury, buty, kaski. Z tej formy wsparcia skorzysta 20 OSP. Wartość udzielonych dotacji to blisko 100 tys. zł.
Trzecie zadanie pozwoli OSP dofinansować zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych oraz urządzeń GPS. W tej części konkursu dotacje w wysokości blisko 100 tys. zł pozwolą na zawarcie 17 umów. Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, przygotowując regulamin konkursu brał pod uwagę potrzeby OSP zawarte w  Strategii Rozwoju Systemu Ratowniczego  Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego. To dokument przygotowany przez Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP WZ.
W ubiegłym roku Samorząd Województwa przeznaczył  kwotę 300 tys. zł na  szkolenia, zakup sprzętu i umundurowania dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z województwa zachodniopomorskiego. Związek OSP RP zrzesza 477 Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 183 jednostek jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dofinansowanie w wysokości blisko 285 tys. zł trafi do 66 OSP.