Lampiony należy traktować jak otwarte źródła ognia, które w zależności od warunków atmosferycznych mogą przemieszczać się na wysokość kilkuset metrów oraz na odległość kilku kilometrów. Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość zapalenia się materiału tworzącego powłokę lampionu. Osoba podpalająca materiał palny przeznaczony do podgrzewania powietrza w lampionie nie jest w stanie przewidzieć, jakim torem będzie przemieszczał się lampion oraz w jakim czasie wypali się paliwo w lampionie.

W instrukcjach obsługi lampionów umieszczane są zapisy m. in. o nie stosowaniu ich na terenach, które mogą łatwo ulec zapaleniu tj. łąki i lasy, co ze względu na nieprzewidywalność toru lotu wynikająca ze zmiennych warunków atmosferycznych szczególnie w rozkładzie pionowym jest niewykonalne. Na terenie Polski miały miejsce liczne zdarzenia, w szczególności pożary których przyczyną były wypuszczone lampiony.

Z formalnego punktu widzenia na podstawie § 4 pkt. 1. ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zabronione jest m. in. rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów. Z kolei zgodnie z § 41 ust. 3. ww. rozporządzenia zabronione jest używanie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych, a w świetle z § 40 ust. 1 wymienionego rozporządzenia w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu oraz palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi. Powyższe przepisy powinny być uwzględnione w kontekście używania rozpatrywanych lampionów, co w zasadzie w kontekście zaistniałych pożarów, powoduje niedopuszczeni ich stosowania.

Odnosząc się do możliwych sankcji niewłaściwego posługiwania się z otwartym ogniem to zgodnie z art. 82 § 1. ust. 1) ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Chińskie lampiony latające, które ostatnio stały się bardzo popularne na terenie UE, stwarzają poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób. Wiele krajów członkowskich Wspólnoty zakazało wprowadzania na rynek przedmiotowych produktów z uwagi na zagrożenie pożarowe, jakie powodują dla ludzi i mienia, a także zagrożenia jako obiekty latające dla ruchu lotniczego. W Wielkiej Brytanii zarówno straż pożarna, jak i związki rolnicze wnioskowały o zakazanie wprowadzania na rynek chińskich lampionów latających. Na terenie Austrii i w kilku landach w Niemczech prawnie zabrania się sprzedaży, dystrybucji i stosowania lampionów.

Reasumując, mając na uwadze faktyczne zagrożenie powstania pożaru m. in. łąk, łanów zbóż, lasów oraz zabudowań, a tym samym zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt stwarzane przez chińskie lampiony latające jesteśmy na stanowisku, iż używanie przedmiotowych lampionów powinno zostać wprost prawnie zabronione.

W powiecie kamieńskim na przełomie ostatnich 5 lat odnotowano kilka zdarzeń z udziałem lampionów szczęścia, które powodowały pożary w lasach, na polach, w zabudowaniach gospodarskich. Tylko w lipcu br. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Kamieniu Pomorskim w jednym dniu tj. 13 lipca odnotowało dwa pożary na terenach zabudowanych w Międzyzdrojach. W obu przypadkach pożary spowodowane były lampionami szczęścia. Pierwszy pożar dotyczył lokalu gastronomicznego na molo w Międzyzdrojach, gdzie od spadającego lampionu zaczął tlić się dach powodując duże zadymienie. Dzięki szybkiej interwencji pracowników i strażaków z Posterunku PSP Międzyzdroje lokal nie spłonął. Drugie zdarzenie dotyczyło pożaru poddasza w budynku 3 kondygnacyjnym jeszcze niezamieszkałym. Ogień pojawił się na balkonie 3 kondygnacji i błyskawicznie przedostał się na poddasze. W  momencie przybycia jednostek straży pożarnej ogniem objęte było ¾ powierzchni dachu. Na szczęście w tych przytoczonych przykładach obyło się bez osób poszkodowanych, lecz nie obyło się bez strat materialnych.

Dodatkowo należy zauważyć, że na terenie niemal całego kraju utrzymuje się susza, która powoduje, że w lasach oraz na polach uprawnych wilgotność spadła poniżej wilgotności kartki papieru. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim apeluje do wszystkich mieszkańców powiatu kamieńskiego oraz osób przebywających na terenie naszego nadmorskiego powiatu o roztropność w posługiwaniu się ogniem otwartym oraz o nie używanie tzw. lampionów szczęścia, ponieważ powoduje to ogromne zagrożenie pożarowe oraz bezpośrednie zagrożenie życia ludzkiego oraz mienia.

Opracowano na podstawie:
Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP oraz KP PSP Kamień Pomorski
kpt. Michał Wiaderski