Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatrzy go podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu Kamieńskiego, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu, czyli w terminie do dnia 25 czerwca 2019 r., do godz. 15.30. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Debata nad raportem odbędzie w dniu 26 czerwca 2019 r. podczas sesji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

KLIKNIJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z RAPORTEM