Zarząd Spółki Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości usytuowanych przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach.

Ogłaszam na dzień 7 kwietnia 2022 roku na godzinę 11.00 przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie dziewięciu terenów, stanowiących części nieruchomości usytuowanej przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach, który odbędzie się w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. przy ulicy Niepodległości 10a w Międzyzdrojach.   

Informacja o nieruchomościach:

Części nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia stanowią część działki nr 60/3 obręb 20 miasta Międzyzdroje, będącej własnością spółki Nowe Centrum sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00020750/3. Oferowana do wydzierżawienia części nieruchomości stanowią;

✔️ cztery tereny o powierzchni po 49 m² (o wymiarach 7 m x 7 m) każdy, stanowiące część działki nr 60/3, oznaczone numerami: nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 na załączniku graficznym do ogłoszenia o przetargu, usytuowane wzdłuż ulicy Bohaterów Warszawy,

✔️ teren o powierzchni 6 m² (o wymiarach 3 m x 2 m), stanowiący część działki nr 60/3, oznaczony numerem 5 na załączniku graficznym do ogłoszenia o przetargu, usytuowane po zachodniej stronie zejścia na plażę,

✔️ trzy tereny o powierzchni po 6 m² (o wymiarach 3 m x 2 m) każdy, stanowiące część działki nr 60/3, oznaczone nr 6, nr 7 i nr 8 na załączniku graficznym do ogłoszenia o przetargu, usytuowane wzdłuż ulicy Bohaterów Warszawy,

✔️ teren o powierzchni 9 m² (o wymiarach 3 m x 3 m), stanowiący część działki nr 60/3, oznaczony numerem 8 na załączniku graficznym do ogłoszenia o przetargu, usytuowane po wschodniej stronie zejścia na plażę.

Dla części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania    przestrzennego    podjęty    uchwałą   nr      IX/75/07    Rady   Miejskiej    w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Promenady Zachodniej w Międzyzdrojach. Tereny przeznaczone do wydzierżawienia objęte są następującymi zapisami w/w planu miejscowego 13U, 14U – tereny zabudowy usługowej, przyplażowej na pasie ochronnym wybrzeża morskiego i 17 KPJ-I – teren komunikacji – gminny ciąg pieszo-jezdny – korytarz infrastruktury.

Cel dzierżawy 

Oferowane do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczone numerami 1-8 przeznacza się do wydzierżawienia na celu prowadzenia na dzierżawionym terenie działalności handlowej lub usługowej, w tym gastronomicznej z estetycznych punktów ruchomych, z wyłączeniem tymczasowych obiektów usługowych, z dopuszczeniem usytuowania na miejscach oznaczonych numerami 5-8 bankomatu. 

Miejsce oznaczone numerem 9 przeznacza się do wydzierżawienia wyłącznie na usytuowanie na tym terenie sanitariatów ogólnodostępnych zlokalizowanych w estetycznym punkcie ruchomym, z wyłączeniem tymczasowego obiektu usługowego.

Czas trwania dzierżawy

Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na czas określony od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 15 września 2022 r.  

Wywoławcza wysokość czynszu z tytułu dzierżawy

      Wysokość wywoławcze czynszu dzierżawnego za cały okres trwania umowy dzierżawy, za każdy z oferowanych do wydzierżawienia terenów/części nieruchomości, wynosi:

 1. 15.000,00 zł netto (piętnaście tysięcy złotych) za teren o powierzchni 49 m², oznaczony numerem 1 na załączniku graficznym do ogłoszenia o przetargu,
 2. 17.000,00 zł netto (siedemnaście tysięcy złotych) za teren o powierzchni 49 m², oznaczony numerem 2 na załączniku graficznym do ogłoszenia o przetargu,
 3. 17.000,00 zł netto (siedemnaście tysięcy złotych) za teren o powierzchni 49 m², oznaczony numerem 3 na załączniku graficznym do ogłoszenia o przetargu,
 4. 15.000,00 zł netto piętnaście tysięcy złotych) netto za teren o powierzchni 49 m², oznaczony numerem 4 na załączniku graficznym do ogłoszenia o przetargu,
 5. 6.000,00 zł netto (sześć tysięcy złotych) za teren o powierzchni 6 m², oznaczony numerem 5 na załączniku graficznym do ogłoszenia o przetargu,
 6. 5.000,00 zł netto (pięć tysiące złotych) za teren o powierzchni 6 m², oznaczony numerem 6 na załączniku graficznym do ogłoszenia o przetargu,
 7. 5.000,00 zł netto (pięć tysiące złotych) za teren o powierzchni 6 m², oznaczony numerem 7 na załączniku graficznym do ogłoszenia o przetargu,
 8. 5.000,00 zł netto (pięć tysiące złotych) za teren o powierzchni 6 m², oznaczony numerem 8 na załączniku graficznym do ogłoszenia o przetargu,
 9. 2.500,00 zł netto (dwa tysiące pięćset złotych) za teren o powierzchni 9 m², oznaczony numerem 9 na załączniku graficznym do ogłoszenia o przetargu.

      Do wylicytowanego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu, wynoszącej obecnie 23%.

      Celem przetargu jest uzyskanie jak najwyższej wysokości czynszu dzierżawnego, za cały okres trwania umowy dzierżawy.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: Wpłacenie w terminie do dnia 6 kwietnia 2022 roku włącznie, na rachunek spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w Międzyzdrojach numer 52 1020 4870 0000 5502 0060 3944 wadium, w pieniądzu (w złotych polskich): w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysiące złotych) za każdy z czterech oferowanych do wydzierżawienia terenów o powierzchni 49 m² (tereny oznaczone numerami: nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4) w kwocie 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) za każdy z czterech terenów o powierzchni 6 m²  ( tereny oznaczone numerami: nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8), w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) za teren o powierzchni 9 m² – oznaczony numerem 9.

W tytule wpłaty wadium należy wskazać numeru terenu, którego dotyczy wpłata, zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym do ogłoszenia o przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy.

 1. Osobiste stawiennictwo w dniu w przetargu lub przez pełnomocnika.
 2. Okazanie komisji przetargowej w dniu przetargu:

✔️ w przypadku osoby fizycznej  –  dowodu  tożsamości oferenta;  osoby  fizyczne będące  w związku małżeńskim, posiadające małżeńską wspólność majątkową zobowiązane są uczestniczyć w przetargu łącznie lub posiadać pełnomocnictwo drugiego małżonka do reprezentowania do w przetargu, udzielone w formie pisemnej z notarialnie potwierdzonym podpisem lub formie aktu notarialnego,

✔️ w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

W przypadku  pełnomocników  oferentów  będących  zarówno  osobami  fizycznymi  jak  i osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, pełnomocnictwo do ich reprezentowania powinno zostać udzielone w formie pisemnej z  notarialnie potwierdzonym podpisem lub formie aktu notarialnego.

 1. Złożenie komisji przetargowej w dniu przetargu pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z  treścią ogłoszenia  o przetargu  wskazującą warunkami przetargu oraz o zapoznaniu się   z nieruchomością w terenie i rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających z jej stanu. 
 2. Złożenie  komisji  przetargowej   zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku  z prowadzonym przetargiem na wynajęcie objętych niniejszym ogłoszeniem lokali handlowych.

Postąpienie

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalna wysokość postąpienia wynosi:
 1. 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy z czterech oferowanych do wydzierżawienia  terenów  o powierzchni  49 m² (tereny oznaczone numerami: nr 1,   nr 2, nr 3 i nr 4)
 2. 200,00 zł (dwieście złotych) za każdy z czterech terenów o powierzchni 6 m²  ( tereny oznaczone numerami: nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8),
 3. 200,00 zł (dwieście złotych) za teren o powierzchni 9 m² – oznaczony numerem 9.
 4. Przetarg  jest  ważny  bez  względu  na  liczbę uczestników przetargu,  jeżeli chociaż jeden  z nich zaoferuje stawkę czynszu dzierżawnego wyższą od wysokości wywoławczej czynszu dzierżawnego za cały okres umowy dzierżawy, o co najmniej jedno postąpienie. 

Płatności czynszu dzierżawnego i rozliczenie wadiów

Wyłoniony w wyniku przetargu Dzierżawca zobowiązany będzie wnieść czynsz dzierżawny w wysokości ustalonej w przetargu powiększony o należny podatek VAT, przed podpisaniem umowy dzierżawy, z góry za cały okres trwania umowy. Wadium podmiotu wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy po zakończeniu przetargu. 

Zawarcie umowy dzierżawy

Podmiot wyłoniony w przetargu jako dzierżawca części nieruchomości zobowiązany będzie do zawarcia umowy dzierżawy w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w Międzyzdrojach przy ulicy Niepodległości 10a, w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 roku

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy     

Jeżeli podmiot wyłoniony w niniejszym przetargu jako dzierżawca części nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. przy ulicy Niepodległości 10a w Międzyzdrojach lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@nc-miedzyzdroje.pl. 

Przewodniczący Zarządu spółki Nowe Centrum sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88).