Man putting log to wood burning stove. Close up

Trzy dni prac wystarczyły – posłowie przyjęli ustawę o jednorazowym dodatku węglowym w wysokości 3 tys. zł. Świadczenie będzie przysługiwało tylko tym, którzy ogrzewają domy tym surowcem. PiS nie chciało się zgodzić, by grupę uprawnionych rozszerzyć.

Świadczenie nie będzie rozszerzone. Otrzymają je tylko gospodarstwa, które do ogrzewania wykorzystują węgiel kamienny, brykiet lub pellet, ale z większą zawartością węgla. O dodatek będzie można wnioskować najwcześniej od połowy sierpnia. Za wypłatę świadczenia odpowiadać będą samorządy. Wniosek ma być składany do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w którym mieszka osoba ubiegająca się o dodatek.

Wnioskodawca musi podać podstawowe dane: imię, nazwisko, obywatelstwo i numer PESEL – a jeśli go nie ma, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. Obowiązkowo trzeba podać też adres zamieszkania i nieobowiązkowo – numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Jeśli wypłata ma być dokonana przelewem – należy podać numer konta bankowego. Należy też ujawnić dane osób, z którymi mieszkamy. Trzeba również wybrać główne źródło ogrzewania.

Do wniosku dołączamy oświadczenie, że podane przez nas informacje są zgodne z prawdą.