Otrzymanie dodatku uzależnione jest od dochodów. Przysługuje on gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Warto przy tym pamiętać, że jeżeli składamy wniosek o dodatek osłonowy przed 31 lipca 2022 r. – bierzemy pod uwagę dochód z 2020 roku, a jeżeli po 31 lipca 2022 r. – z 2021 roku. ​

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się elektronicznie lub na piśmie w gminie, w której mieszkamy. Przyznany dodatek wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego przez internet, wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego

Jak przypomina portal samorządowy, dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy może zostać wypłacony w podwyższonej wysokości. Można będzie go dostać , gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Wyniesie on wówczas maksymalnie:

500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.