Z łacińskiego re+vita oznacza dosłownie „przywrócenie do życia” lub „ożywienie”. W dzisiejszych czasach odnosi się między innymi do wartości kulturowych, miejsc czy zabytków. Jedna z definicji brzmi: Rewitalizacja to kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów”.

Gmina Świerzno jest w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023. Program ten jest spójny z najważniejszymi krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi, a także z obowiązującymi dokumentami gminy. Wyznaczone cele rewitalizacji LPR Gminy Świerzno wpisują się we wszystkie trzy następujące cele:

– wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów – konkurencyjność,
– budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych – spójność,
– tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych, ukierunkowanych terytorialnie – sprawność.

Prowadzą one do zwiększenia konkurencyjności obszaru poprzez określenie jego funkcji gospodarczej przy wykorzystaniu występujących lokalnych zasobów. Ponadto poprzez integrację działań, cele wpływają na zwiększenie spójności terytorialnej w układzie regionalnym i krajowym, w szczególności zapewniając możliwość trwałego rozwoju ekonomicznego na terenach marginalizowanych. Powyższe kompleksowe podejście do planowania rozwoju gminy oraz współpraca samorządów pozwoli na uzyskanie efektu synergii, polegającego na realizacji działań spójnych i służących osiągnięciu zamierzonych celów, określonych w LPR.

Najważniejsze cele rewitalizacji w Gminie Świerzno uwzględniają następujące aspekty:

– tworzenie warunków dla integracji funkcjonalnej z miastami – włączenie obszarów wiejskich otaczających miasta w procesy rozwojowe,
– wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego – w gminie występują liczne obszary chronione, które należy odpowiednio wykorzystać w celu rozwoju funkcjonalno-przestrzennego gminy,
– tworzenie warunków do zwiększania inwestycji pozarolniczych – gmina Świerzno jest gminą typowo rolniczą, jednak dla jej prawidłowego rozwoju konieczne jest wspieranie powstawania przedsiębiorczości pozarolniczej,
– rozwój lokalny dla poprawy jakości życia, atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej – są to najważniejsze cele wszelkich działań prowadzonych w gminie, w tym działań rewitalizacyjnych,
– zapóźnione obszary wiejskie – restrukturyzacja społeczna, gospodarcza i przestrzenna,
– poprawianie dostępu do usług publicznych i ich jakości,
– zwiększanie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług,
– przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna.