2,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu ma wynosić w przyszłym roku stawka opłaty miejscowej. Decyzję w tej sprawie, podejmą na najbliższej sesji radni. Będzie ona obowiązywać w Dziwnówku, Dziwnowie, Łukęcinie oraz Międzywodziu.

Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej, niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w wysokości 2,50 złotych za każdą rozpoczętą dobę pobytu od 1 osoby.

Wysokość stawki nie przekroczy obowiązującej obecnie maksymalnej stawki ustalonej przez Ministra Finansów. Opłata będzie tradycyjnie pobierana przez inkasentów, którzy będą prowadzić ewidencję zawierającą dane osoby od której pobierana jest opłata, liczbę dni, za które opłata jest pobierana ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu osoby zobowiązanej, liczbę osób (w przypadku wnoszenia opłaty przez jedną osobę za zorganizowaną grupę lub członków rodziny), wysokość pobranej opłaty za każdy dzień pobytu oraz łączną wartość pobranej opłaty za cały okres pobytu.