Rada Miejska w Dziwnowie w trakcie najbliższej sesji podejmie decyzję w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Chodzi o zmianę wysokości stawek za odbiór nieczystości. 

Jak czytamy w uzasadnieniu „z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa m.in. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.”

Jedną z istotnych zmian wpływających na koszty funkcjonowania systemu są stale rosnące koszty zagospodarowania i transportu odpadów. Wpływ na nowe stawki ma m.in. w głównej mierze mieć wzrost opłat Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie do którego dostarczane są odpady od mieszkańców.

fot. MOSiK Dziwnów