Najpierw Burmistrz Stanisław Kuryłło w obecności przewodniczącego Rady Jacka Golusdy, a później dyrektor Grzegorz Kurka, w towarzystwie przedstawiciela Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków przyglądali się pracom prowadzonym na terenie Parku im. Jana Pawła II oraz przebudowywanej ulicy Kopernika w Kamieniu Pomorskim.

Na terenie przychodni prace budowlane prowadzi przedsiębiorstwo pana Andrzeja Granata. Wyeksploatowany obiekt ma zostać poddany termomodernizacji. Firma oprócz docieplenia, wymieni także poszycie dachowe ponad 50 – letniego obiektu.

Tuż obok prowadzona jest przebudowa ulicy Kopernika. Zadanie związane z przebudową trzech ulic w centrum Kamienia Pomorskiego otrzymała dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Jest ona realizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Jak widać trwają intensywne prace przy przebudowie i realizacji zadań, których głównym celem jest poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz przywracanie i ochrona różnorodności biologicznej w parku. Już dziś widać jak wiele udało się zrobić i ile przed nami. Wierzę, że się uda! – mówi Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Gmina oprócz wymiany nawierzchni ponad kilometrowego odcinka drogi, całkowicie zmodernizuje otoczenie poprzez wymianę ciągów pieszych, montaż elementów małej architektury i nasadzenie drzew. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kanalizacji deszczowej, odwodnienia oraz sieci wodociągowej. Wymieniona zostanie także dotychczasowa sieć oświetleniowa.

– Bardzo się cieszę z rozpoczęcia prac, w wyniku których wyremontujemy ulice Kopernika i Kilińskiego. Wykonanie nowej nawierzchni dróg i miejsc parkingowych znacznie usprawni jazdę po naszym mieście. Druga inwestycja, polegająca na rewitalizacji parku doprowadzi do powstania nowych, tak potrzebnych miejsc do wypoczynku, nie tylko mieszkańcom Kamienia Pomorskiego, ale także kuracjuszom przebywającym w uzdrowisku oraz licznym turystom, którzy przyjeżdżają do naszego miasta. Następna inwestycja, realizowana przez KTBS, polega na wykonaniu termomodernizacji oraz wykonaniu nowego pokrycia dachu budynku przychodni, w którym działają podmioty świadczące usługi związane opieką zdrowotną oraz ZUS. Te inwestycje były bardzo oczekiwane przez mieszkańców i w moim przekonaniu znacząco podniosą komfort życia osób zamieszkujących naszą gminę – mówi w rozmowie z naszą redakcja przewodniczący Jacek Golusda.

Park im. Jana Pawła II oraz jego modernizacja to kolejna bardzo duża inwestycja prowadzona w tej części miasta. Planowana rewitalizacja przewiduje modernizację ciągów komunikacji pieszej, modernizację istniejących schodów, usunięcie drzew chorych i zagrażających osób przebywających na terenie parku, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, w tym gatunków chronionych, wykonanie instalacji wody zimnej pod system zraszaczy, ustawienie tablic informacyjnych wraz z elementami wizualnymi dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycja warta 2,1 mln złotych uzyskała 1,84 mln zł dofinansowania. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Gmina zleciła specjalistom z zakresu ochrony przyrody ocenę stanu zdrowotnego zieleni występującej w parku. Dokonano indywidualnej lustracji każdego drzewa. Na jej podstawie stwierdzono, że część drzewostanu ze względu na zły stan zdrowotny i potencjalne zagrożenie utraty statyczności stwarza poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia nas mieszkańców oraz kuracjuszy i turystów przebywających w naszym mieście.

Swój wkład w prace mają także archeolodzy. Dziś w parku robotom prowadzonym przez PGK przyglądała się przedstawicielka Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków.

Wydaliśmy pozwolenie i pieczę jeżeli chodzi o nadzór archeologiczny sprawuje Grzegorz Kurka, wszystko odbywa się zgodnie z pozwoleniami – Paulina Kubacka.