Wakacje kredytowe w 2024 r. powinny być ograniczone dla osób z udzielonym kredytem do 400 tys. zł – wynika z informacji zamieszonych na stronie kancelarii premiera.

Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały opublikowane założenia do projektu nowelizacji ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Projektowane przepisy mają na celu wydłużenie wakacji kredytowych na rok 2024.

„Obecnie, pomimo pierwszych wprowadzanych przez Radę Polityki Pieniężnej obniżek stóp procentowych, warunki spłaty tych kredytów hipotecznych w dalszym ciągu pozostają znacząco gorsze od tych, które obowiązywały w dniu ich udzielania oraz z jakimi na podstawie dostępnych wówczas prognoz, kredytobiorcy mogli się liczyć w latach następnych. Wobec powyższego zasadne stało się przedłużenie możliwości skorzystania z prawa do zawieszenia spłaty raty kredytu na kolejny rok” – stwierdzono w informacji opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Projektowana ustawa ma umożliwić, by zawieszenie spłaty na warunkach, jakie obowiązywały w roku 2023, było możliwe także w roku 2024. Proponuje się jednak także wprowadzenie ograniczeń, związanych z możliwością skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu.

„W stosunku do obowiązujących regulacji proponuje się jednak wprowadzenie ograniczenia katalogu osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu. Zgodnie z projektem uprawnienie takie przysługiwać będzie kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400 000 zł” – podano na stronach KPRM. „W przypadku gdy kwota kapitału udzielonego kredytu będzie wyższa niż 400 000 zł, ale nie wyższa niż 800 000 zł, zawieszenie spłaty kredytu będzie również możliwe, jednak w takim przypadku skorzystać będzie mógł z niego kredytobiorca, w przypadku którego stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego przekracza 50 proc.” – dodano.