Do lipca tego roku każdy właściciel czy użytkownik mieszkania miał obowiązek zgłosić w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jakie ma ogrzewanie. Za brak zgłoszenia grozi grzywna, ale gmina o nią nie występuje, jeśli mieszkaniec wcześniej uzupełni dane w CEEBudynków (nawet jeśli zrobi to po ustawowym terminie). Każdy, kto ma w domu piec, kominek, a nawet kuchnię węglową – był zobowiązany indywidualnie zgłosić to do gminy. Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do CEEB, jest bardzo pojemny, obejmuje również m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne.

Obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw wynika z ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554), a jego geneza leży w proekologicznych działaniach na rzecz ochrony środowiska, tj.: walka ze smogiem i paleniem śmieci w piecach. Celem zbierania informacji o budynkach było stworzenie kompletnej bazy danych na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

CEEB  w przyszłości ma gromadzić dane o stanie technicznym budynków, udzielonych dotacjach (np. na termomodernizację, fotowoltaikę), kontrolach straży miejskiej, przeglądach kominiarskich czy kontrolach zagospodarowania odpadów.

Co więcej, złożona w CEEB deklaracja, od momentu podjęcia przez Rząd działań zapobiegających lawinowym podwyżkom nośników energii, stała się, też podstawą do uzyskania dodatku węglowego.

Okazuje się, że niektórzy mieszkańcy zwlekali ze złożeniem wniosku do samego końca, chociaż o tym obowiązku wiadomo było od ponad roku i o czym Urząd Miejski w Międzyzdrojach wielokrotnie przypominał –  również przed okresem wakacyjnym bieżącego roku.

Niestety, część wniosków została złożona z błędnymi ( lub niepełnymi) danymi, co uniemożliwia wypłatę świadczenia na zakup węgla, w obowiązującym stanie prawnym.

Sytuacje jest dramatyczna, gdyż urząd formalnie nic nie może zrobić, ponieważ CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – która jest systemem udostępnionym Gminom przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ), nie daje nam możliwości zmiany deklaracji wstecz– tłumaczy Sekretarz Gminy Międzyzdroje, Adam Szczodry.

Przypominamy, że we wrześniu tego roku pojawiły się pewne zmiany w dodatku węglowym, tj.: modyfikacja beneficjenta tego dofinansowania. Na jeden adres zamieszkania będzie wypłacany jeden dodatek. Jeśli więc pod danym adresem mieszkają dwie rodziny czy dwie osoby, ale gospodarujące osobno, to tylko jedna rodzina czy osoba otrzyma dodatek. 3 tys. zł zostanie przyznane temu, kto pierwszy złożył wniosek. Pozostałe wnioski nie zostaną rozpatrzone.

Do ustawy o dodatku węglowym dodano także zapisy umożliwiające gminom weryfikację złożonych wniosków. Będą miały możliwość zweryfikowania informacji dotyczących liczby gospodarstw domowych pod jednym adresem, np. przez weryfikację wniosku o dodatek osłonowy, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego, czy deklaracji dotyczącej śmieci.

Co więcej, gminy mogą  przeprowadzać wywiad środowiskowy, a czas na rozpatrzenie wniosku został wydłużony z 30 dni do 60 dni.

Samorządy rozpatrując wnioski, mają brać pod uwagę źródła wpisane lub zgłoszone do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Ta zasada nie dotyczy tylko pieców zgłoszonych po tym dniu po raz pierwszy. Taki jest stan faktyczny na dziś.

Nigdy nie zwlekajmy ze sprawami urzędowymi, a w przypadku wątpliwości dopytujmy prowadzących sprawę urzędników o pomoc w wypełnieniu dokumentów.    Należy jednak pamiętać, że za prawdziwość informacji odpowiedzialność zawsze spoczywa na składającym deklarację lub oświadczenie.

Wobec tych problemów burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek wystosował pismo do Wojewody Zachodniopomorskiego, w imieniu Wszystkich, którzy w wyniku błędów proceduralnych są zagrożeni utratą dodatku węglowego oraz możliwością zakupu węgla po preferencyjnej cenie, z prośbą o skierowanie do agend rządowych wniosku o podjęcie działań legislacyjnych, które umożliwią złożenie korekty deklaracji CEEB i uzyskania w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach takich świadczeń.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów