Lokalna Grupa Działania  „Partnerstwo w rozwoju” w pierwszym kwartale 2022 roku zorganizuje nabory wniosków o dofinansowanie, dedykowane osobom fizycznym chcącym uruchomić działalność gospodarczą, istniejącym podmiotom gospodarczym, instytucjom publicznym oraz organizacjom pozarządowym z terenu powiatu kamieńskiego.

Środki będzie można pozyskać w zakresach:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej z alokacją środków przewidzianych dla naboru w wysokości 994.552,76 PLN. Wsparcie udzielane jest w formie premii w wysokości 65.000 PLN.
  2. Rozwijanie działalności gospodarczej z alokacją środków przewidzianych dla naboru w wysokości 665.537,84 PLN.

Dofinasowanie na rozwój działalności gospodarczej to refundacja do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na rozwój firmy, nie więcej niż 300.000 PLN dla wnioskodawcy.

  1. Infrastruktura obszaru (ogólnodostępna) z alokacją środków przewidzianych dla naboru w wysokości 1.072.515,96 PLN.

Maksymalne dofinansowanie to 200.000 PLN, przy czym koszty całkowite operacji nie mogą być niższe niż 50.000 PLN. Dofinasowanie w zakresie infrastruktury obszaru dla stowarzyszeń to refundacja 100%, poniesionych kosztów kwalifikowalnych, (nie więcej niż 200.000 PLN), a dla jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% od kwoty 200.000 PLN.

Ogłoszenia o naborach zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej www.partnerstwowrozwoju.pl. Dofinansowania pochodzą ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, Instytucje i organizacje zainteresowane składaniem wniosków zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura LGD „Partnerstwo w rozwoju”.

Tel.: 603 614 261 lub 607 221 889.
E-mail: biuro@partnerstwowrozwoju.pl