Jak mówią gwarantują stałe i ciekawe warunki pracy oraz możliwość awansu i rozwoju zawodowego, a także pełne zabezpieczenie socjalne. Policja zachęca do wstąpienia do służby. Dokumenty są przyjmowane w systemie ciągłym, zatem można je składać w dowolnym terminie, osobiście w KPP w Kamieniu Pomorskim przy ul. Żwirki i Wigury 2 w Zespole ds. Kadr i Szkolenia pok. 19, tel. 47 78 34 581 w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00. Osoby zainteresowane ofertą służby w Policji serdecznie zapraszamy.

Kandydaci do służby w Policji chcący przygotować się do testu sprawności fizycznej i przystąpić do pokonania toru przeszkód, mają taką możliwość w każdy poniedziałek w godz. 10:15-13:00 w hali sportowej Szczecińskiego Domu Sportu (SDS) ul. Wąska 16.

Chęć udziału w zajęciach proszę potwierdzić w Zespole Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Szczecinie z kilkudniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod numerem 47 78 11 235 lub pocztą e-mail dobor@sc.policja.gov.pl (ilość miejsc ograniczona). Na hali sportowej wymagane jest obuwie zmienne z jasną podeszwą, nie zostawiającą śladów na parkiecie. Osoby, które wcześniej nie potwierdzą chęci udziału z zajęciach lub zgłoszą się na halę po godzinie 10:15 nie zostaną dopuszczone do zajęć.

WYMOGI FORMALNE DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2020 poz. 360 z późn. zm.) służbę w policji może pełnić osoba która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy służbowej,
 • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. osób podlegających kwalifikacji wojskowej).

UPOSAŻENIE POLICJANTÓW

 • kursant (podczas kursu podstawowego) – ok 3000 zł netto + dodatek za wysługę lat,
 • policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) – ok. 4000 zł netto + dodatek za wysługę lat.

Ponadto zostając policjantem zyskujesz:

 • atrakcyjną i ciekawą pracę,
 • stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie,
 • precyzyjny system wynagrodzeń (m.in. równoważnik za umundurowanie, 13 pensję),
 • zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego, nagrody jubileuszowe (po 20,25, 30, 35, 40 latach służby w wysokości odpowiednio 75%, 100%, 150%, 200%, 300% miesięcznego wynagrodzenia), nagrody uznaniowe
 • stabilny system socjalny (m.in. zwrot kosztów dojazdu do służby, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, dofinansowania do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny),
 • zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby, śmierci członka rodziny oraz innych zdarzeń powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • zróżnicowany system szkoleń,
 • nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA UZYSKAĆ:

Więcej informacji można uzyskać osobiście w KPP w Kamieniu Pomorskim przy ul. Żwirki i Wigury 2  w Zespole ds. Kadr i Szkolenia pok. 19 w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00 pod nr telefonu tel. 47 78 34 581 osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie lub pod nr telefonu 47 78 12 000, 47 78 11 261, 47 78 11 235, 47 78 11 253

źródło:
KPP w Kamieniu Pomorskim