1 lutego 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, która wprowadza nowe regulacje w zakresie  opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych. Akcyzą zostaną objęte płyny do papierosów elektronicznych (bez względu na zawartość w nim nikotyny) oraz wyroby nowatorskie, które są substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych, zawierających w swoim składzie tytoń do palenia (wyrób nowatorski jest podgrzewany przy użyciu specjalnego urządzenia w celu uwolnienia aerozolu zawierającego nikotynę).

Oznacza to, że produkty te będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe – zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, potwierdzającym ich legalne pochodzenie oraz lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem się i sprzedażą. Od tej daty produkcja wyrobów akcyzowych, jak i ich import z krajów trzecich, czy też nabycie wewnątrzwspólnotowe z krajów Unii Europejskiej, co do zasady, powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku akcyzowego.

Rejestracja

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, lub sprowadzający te wyroby do Polski z UE (nabycie wewnątrzwspólnotowe) lub z krajów trzecich (import) będzie musiał złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego – AKC-R.

Rejestracji należy dokonać przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, np.:

 • produkcji płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich,
 • sprowadzenia tych wyrobów do Polski z UE lub krajów trzecich.

Gdzie dokonać rejestracji?

Rejestracji dokonuje się w urzędzie skarbowym właściwym w zakresie akcyzy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą, np. ze względu na miejsce produkcji płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich. W woj. zachodniopomorskim są to Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie. Jeśli działalność prowadzona jest  na terenie właściwości różnych urzędów skarbowych, to rejestracji dokonuje się w urzędzie skarbowym odpowiednim ze względu na adres:

 • siedziby firmy (w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) lub
 • zamieszkania (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Zgłoszenie rejestracyjne online

Jeśli przedsiębiorca posiada podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany, może skorzystać z usługi online pozwalającej na elektroniczne wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego.

Termin uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, wyda pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego.

Wysokość stawki akcyzy

 • dla płynu do papierosów elektronicznych na poziomie 0,5 zł/1mililitr,
 • dla wyrobów nowatorskich na poziomie 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

Zwolnienia od akcyzy

W stosunku do tych produktów przewidziano zwolnienia od podatku akcyzowego np. w sytuacji importu płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego. Zwolnienie obejmie import płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonej dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • przesyłka ma charakter okazjonalny;
 • przesyłka zawiera wyroby akcyzowe przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego odbiorcy lub jego rodziny;
 • ilość i rodzaj wyrobów akcyzowych nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe;
 • odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki.

Wyroby te są zwolnione od akcyzy jeśli ich ilość nie przekracza w przypadku płynów do papierosów elektronicznych – 10 mililitrów albo wyrobów nowatorskich – 0,008 kilograma.

Okres przejściowy na oznakowania

Na dostosowanie linii produkcyjnej do oznaczania tych towarów znakami akcyzy przewidziane zostało czasowe zwolnienie ich producentów z tego obowiązku. Przejściowo, do końca października 2018 r., z obowiązku oznaczania znakami akcyzy ma być zwolniony płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie. Natomiast do końca grudnia 2018 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy mają być zwolnione te produkty, które wprowadzono do sprzedaży detalicznej przed 1 listopada 2018 r.

Obowiązek zapłaty akcyzy powstanie w odniesieniu do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, które zostaną wyprodukowane od 1 stycznia 2019 r. Zatem do 31 grudnia 2018 r. należy złożyć deklarację w sprawie przedpłaty akcyzy AKC-PA i wpłacić przedpłatę akcyzy w wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w styczniu 2019 r. Wielkość ta ma charakter szacunkowy i obliczana jest w oparciu o stawkę podatku obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i planowaną wielkość produkcji w danym miesiącu.

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich przygotowana została specjalna instrukcja pozwalająca na zapoznanie się z nowymi obowiązkami. Instrukcja będzie sukcesywnie aktualizowana wraz z publikacją aktów wykonawczych wydanych na podstawie znowelizowanej ustawy. W szczególności dotyczy to rozporządzeń dotyczących wzorów dokumentów:

 • związanych z rejestracją w podatku akcyzowym,
 • deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego,
 • deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

dla których finalizowany jest proces legislacyjny, a ich wejście w życie powinno nastąpić wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Rynek papierosów elektronicznych jest stosunkowo młodym rynkiem, który, po okresie intensywnego wzrostu, jest relatywnie stabilny i ma swoich stałych użytkowników. W 2016 roku został on uregulowany ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Wprowadzono m.in. obowiązek rejestracji, badań i raportowania w zakresie papierosów elektronicznych. Wprowadzono też zakaz sprzedaży płynu do papierosów elektronicznych przez Internet osobom poniżej 18 lat oraz zakaz używania papierosów elektronicznych w miejscach publicznych.

Wyroby nowatorskie dopiero wiosną ubiegłego roku pojawiły się w sprzedaży w Polsce. Podobne rozwiązania funkcjonują w wielu krajach Europy, w tym m.in. w Portugalii, we Włoszech czy na Węgrzech. Istotnym czynnikiem opodatkowania jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników  e-papierosów i wyrobów nowatorskich. Dzięki znakowi akcyzy (banderoli) na opakowaniach konsumenci będą mogli sami zweryfikować legalność i jakość produktu. W ten sposób opodatkowanie uporządkuje rynek papierosów elektronicznych i ograniczy napływ tanich produktów niskiej jakości przez co zapewnione zostaną wyższe standardy ochrony zdrowia.

Niemniej ważnym aspektem nowej akcyzy jest uszczelnienie opodatkowania. Do tej pory papierosy elektroniczne i wyroby nowatorskie były nieopodatkowane, a są to produkty substytucyjne do papierosów.  Utrzymywanie opodatkowania tylko zwykłych papierosów i nieopodatkowanie nowoczesnych wyrobów byłoby więc nierównym traktowaniem substytucyjnych kategorii.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie