25 października 2018 roku w Dworku Wolińskim odbyło się pierwsze posiedzenie  Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Wolina.

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna powołana jest na podstawie ustawy  z  dnia  27  marca  2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i pełni funkcję organu doradczego Burmistrza Wolina w sprawach z zakresu planowania
i  zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin. Komisja działa w Gminie Wolin już od  2003 roku. Składa się głównie z osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego.

Większość z członków jest w składzie Komisji od roku 2003 i posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie planowania przestrzennego. Obecnie w skład Komisji wchodzą następujące osoby: Pani Katarzyna Jaworska – Przewodnicząca, Pani Iwona  Klimek-Łukaszewska, Pani Rita Frączak, Pan Jerzy Urban, Pan Bolesław Sobczak.

UM Wolin