Gmina Golczewo informuje, iż od 1 maja będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik.

  1. Dla nieruchomości zamieszkałych:
  • 12,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny,
  • 21,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.
  1. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:
Wielkość pojemnika na odpady Stawka opłaty za pojemnik
Zbieranie selektywne Zbieranie zmieszane
60 l 9,00 zł 12,00 zł
120 l 19,00 zł 25,00 zł
240 l 35,00 zł 45,00 zł
1100 l 149,00 zł 193,00 zł
  1. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn osób podanych w deklaracji i nowej stawki opłaty.
  2. Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości.
  3. Terminy płatności za gospodarowanie odpadami nie uległy zmianie.
  4. Od 1 kwietnia 2019 roku obowiązuje również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest on dostępny na stronie internetowej www.golczewo.pl w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

PRZYPOMINAM:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za odpady, np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, sprzedaż lub kupno domu, zmiana sposobu zbierania odpadów (selektywne/zmieszane) poprzez złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golczewie ul. Zwycięstwa 25 (budynek SPZOZ) oraz pod nr tel. 91 32 12 931.

UM w Golczewie