Z dniem 1 lipca 2019 roku zmieniają się stawki za wywóz odpadów na terenie naszej gminy.

Podczas sesji, która odbyła się 30 maja br. Radni zajęli się  projektem uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Burmistrz poinformował, że podwyższenie stawek ma związek ze zwiększeniem cen  w Celowym Związku Gmin R-XXI. Pomimo wprowadzonych przepisów, problemem jest także brak należytej segregacji odpadów. Dotychczas obowiązujące stawki wzrosły średnio o 25% i przedstawiają się następująco:

Stawki opłat dla właścicieli nieruchomości wynoszą:

– 5 zł miesięcznie za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny (było 4 zł)

– 9 zł miesięcznie za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane ( było 7 zł).

Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika:

1) o pojemności 60 l              – 8,75 zł
2) o pojemości 120 l              – 16,25 zł
3) o pojemności 240 l            – 31,25 zł
4) o pojemności – 1100 l       – 131,25 zł

Jeśli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane od właścicielowi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika:

1) o pojemności 60 l              – 15,03 zł
2) o pojemości 120 l              – 30,07 zł
3) o pojemności 240 l            – 60,14 zł
4) o pojemności – 1100 l       – 233,86 zł.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wymaga składania nowej deklaracji.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art.6m ust.2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szczegółowe informacje zawarte są w uchwale Nr X/104/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 2019 roku, na stronie: www.bip.miedzyzdroje.pl w zakładce System Rada – uchwały.

W związku z powyższymi zmianami, informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Międzyzdroje, że od 25 czerwca do 7 lipca 2019 roku  zapukają do Państwa drzwi osoby, które dostarczą osobiście zawiadomienia dotyczące zmiany stawek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powiadomienia dostarczać będą osoby upoważnione przez Burmistrza Międzyzdrojów  (upoważnienie ważne jest wraz z dowodem osobistym).

Joanna Ścigała

Rzecznik Prasowy

UM w Międzyzdrojach