W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Kamieńskim, reprezentowanym przez Starostę Kamieńskiego, a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim reprezentowanym przez Jolantę Janik w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dofinansowanie obejmie „Wieloaspektową
i kompleksową pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

Przyznana dotacja celowa w łącznej wysokości 3 193 740 zł będzie przekazywana
w transzach i obejmie lata 2022 – 2026.
Dodatkowe wsparcie terapeutyczne pomoże dzieciom we wszechstronnym rozwoju: usprawni rozwój ruchowy, mowy, funkcje poznawcze dziecka, wpłynie na właściwe kształtowanie umiejętności społecznych.
Wdrożenie programu będzie służyło też rodzicom/prawnym opiekunom – dodatkowe konsultacje, spotkania wzmocnią rodziców w poczuciu ich kompetencji co pozwoli na ujednolicenie oddziaływań w stosunku do dzieci szczególnej troski zarówno na terenie placówki oraz domu rodzinnego.