W kluczowym momencie negocjacji środków unijnych w przyszłej perspektywie finansowej niezbędna jest szeroka współpraca. Samorządowcy i część parlamentarzystów wspierają działania Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, który walczy o dodatkowe 800 mln euro dla obszarów zagrożonych wykluczeniem, głównie terenów popegeerowskich. W tych staraniach – jak zauważa Olgierd Geblewicz – nie słychać jednak głosu ze wszystkich stron politycznej sceny. Z tego względu marszałek apeluje do parlamentarzystów PiS z regionu o podjęcie dialogu „przy największym wyzwaniu naszego regionu, jakim jest przyszła perspektywa finansowa UE”.

W przyszłej perspektywie finansowej dla Pomorza Zachodniego wstępna alokacja ma wynieść 1,311 mld euro. Brakuje jednak wystarczających pieniędzy na dalszy rozwój obszarów zmarginalizowanych, w tym obszarów popegeerowskich, które dostrzegają także krajowe dokumenty strategiczne. Na terenach wskazanych jako problemowe zamieszkuje prawie jedna czwarta mieszkańców regionu. Środki, o które walczy Województwo Zachodniopomorskie z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem na czele mają pochodzić z niepodzielonej jeszcze między regiony kwoty 7 miliarda euro. Region zabiega z tej puli o 800 mln euro.

Apel Marszałka i problem niewystarczającego wsparcia dla terenów problemowych w regionie, wzmacniają samorządowcy Pomorza Zachodniego. 19 lutego 2021 r. w Karlinie odbyło się wspólne – i pierwsze takie w historii – posiedzenie Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego. Niestety w spotkaniu, mimo zaproszenia, nie uczestniczyli parlamentarzyści PiS w terenu województwa zachodniopomorskiego.

 Z ubolewaniem przyjąłem Państwa nieobecność na wspólnym posiedzeniu Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego i Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie zostało zwołane z mojej inicjatywy, jako Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, kierując się troską o rozwój regionu. Moment, w którym się aktualnie znajdujemy jest kluczowy dla Pomorza Zachodniego, wchodzimy w nową perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027, której programowanie wchodzi obecnie w decydującą fazę – pisze w liście do parlamentarzystów PiS z województwa zachodniopomorskiego, marszałek Olgierd Geblewicz.

Podczas spotkania w Karlinie samorządowcy podpisali wspólny apel do rządu o dodatkowe środki na rozwój obszarów o szczególnie niekorzystnej sytuacji. Działania podjął także Konwent Powiatów WZP i poszczególni starostowie.

Z uwagi na wagę sprawy marszałek zwrócił się w osobnym piśmie także do wojewody zachodniopomorskiego, który obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, aby na najbliższe posiedzenie WRDS zaprosił wszystkich parlamentarzystów z regionu. Na spotkaniu ma być omawiana kwestia funduszy Polityki Spójności Unii Europejskiej dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027.

Marszałek przypomina także, że w poprzedniej perspektywie pierwotna alokacja RPO WZ została zwiększona decyzją ówczesnego rządu PO-PSL o blisko 200 mln euro, w oparciu o wskazane przez Zarząd Województwa uwarunkowania obszarów problemowych. Stało się to pomimo braku specjalnej rezerwy, jak jest to obecnie.

Obszary zagrożone marginalizacją znajdują się w tzw. Specjalnej Strefie Włączenia. Zgodnie z ostatnią aktualizacją (2020) obejmuje ona 74 gminy województwa o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach rozwoju społeczno-gospodarczego. SSW została opracowany na podstawie sześciu mierników: dostępności do usług publicznych, demografii, infrastruktury technicznej, problemów miejscowości popegeerowskich, potencjału gospodarczego i ubóstwa.

Dodatkowe fundusze w nowej perspektywie mają pomóc w kontynuacji już podjętych – oraz co warto podkreślić dobrze ocenianych przez stronę rządową, jak i europejską – działań. Służyłyby one realizacji trzech celów: aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców, aktywizacji gospodarczej i aktywizacji infrastrukturalnej (w tym poprawy dostępności komunikacyjnej).

– Widzimy, że duża część gmin województwa zachodniopomorskiego to obszary o takich samych problemach jak obszary Polski Wschodniej, a nawet czasami warunki są gorsze. Region zajmuje trzecie miejsce w Polsce pod względem odsetka powierzchni gmin zagrożonych trwałą marginalizacją. W poprzedniej perspektywie finansowej przygotowaliśmy pilotażowy projekt, by pozyskać środki na rozwój obszarów problematycznych w regionie. To specjalny program interwencyjny dla Specjalnej Strefy Włączenia, na który przeznaczyliśmy ponad 200 mln euro. Uważamy, że tego typu projekt powinien być twórczo rozwinięty, bo zainwestowane środki przynoszą efekty. Bez twardych inwestycji w infrastrukturę nie rozwiniemy tych terenów, dlatego zabiegamy o dodatkowe 800 milionów euro na równy rozwój wszystkich gmin w regionie – mówił podczas konsultacji Umowy Partnerstwa marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Realizowany w tej perspektywie pilotażowy program objął m.in. przedsięwzięcia nakierowane na rozwój gospodarczy, w tym na tworzenie nowych miejsc pracy i uzbrajanie terenów inwestycyjnych, projekty infrastrukturalne (drogi, kolej), pilotażowy program transportu na życzenie, programy rewitalizacji oraz służące aktywizacji mieszkańców.