Zarządzeniem Nr 65/SEK/2021 z 17 marca 2021 roku burmistrz Mateusz Bobek skierował projekt nowego statutu sołectwa Wicko  do konsultacji mieszkańców sołectwa. Projekt jest oparty na statucie sołectwa Wapnicy, który był wcześniej szeroko konsultowany. 

We wprowadzeniu zapisów specyficznych dla sołectwa Wicko szczególny wkład wniosła radna Grażyna Iwaszczyszyn.  Przedkładany do konsultacji projekt statutu dostosowuje jego dotychczasowe uregulowania do praktyki, a szczególnie w zakresie procedury wyborczej sołtysa i rady sołeckiej. Precyzyjnie wyposaża sołectwo Wicko w mienie, zgodnie z wcześniejszymi decyzjami i uchwałami rady miejskiej. W uzgodnieniu z sołtysem Wicka konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiety rozpowszechnionej wśród mieszkańców w terminie od 06.04.2021 r. do 12.04.2021 r. 

Z treścią statutu można się zapoznać na stronie BIP Urzędu Miejskiego Międzyzdroje w zakładce Zarządzenia Burmistrza/2021, jako załącznik do Zarządzenia Nr 65/SEK/2021 z 17 marca 2021, lub bezpośrednio kontaktując się z sołtysem Marianem Buśko (tel.603-620-079). Podobnie jeśli chodzi o ankiety, przy czym bardzo zachęcamy do wykorzystania formularzy ankiet zamieszczonych w ostatnim Informatorze Samorządowym Gminy Międzyzdroje, który został szeroko rozkolportowany w różnych punktach na terenie Gminy. Wypełnione, anonimowe ankiety prosimy wrzucić do specjalnie zamontowanych i oznakowanych na czas konsultacji skrzynkach, które zamontowane zostaną na ogrodzeniu siłowni plenerowej w Zalesiu i przy krzyżu na skrzyżowaniu ulicy Żwirowej i Kolonijnej w Wicku. 

Ze względu na pandemię nie planujemy niestety spotkania konsultacyjnego. W razie potrzeby zawsze możliwy jest kontakt telefoniczny z sekretarzem Adamem Szczodrym (tel.601-702-593) lub sołtysem Marianem Buśko (tel.603-620-079). Zachęcam Wszystkich uprawnionych Mieszkańców Wicka do aktywnego udział w procedurze konsultacyjnej i wypełnienia ankiet konsultacyjnych.

Adam Szczodry
Sekretarz Gminy