W tym roku udało się pomoc już prawie pół tysiącu osobom z terenu naszej gminy, będącym w potrzebie. Osoby te otrzymały wsparcie w postaci produktów żywnościowych. Teraz z inicjatywy Burmistrz Wolina mogą one liczyć na transport do miejsca odbioru paczek żywnościowych. Pomoc najbardziej potrzebującym możliwa jest dzięki współpracy Gminy Wolin ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło w Kamieniu Pomorskim jako organizacją partnerską przy realizacji Programu.

W ramach tej współpracy osoby najbardziej potrzebujące mogą otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa za pośrednictwem czterech organizacji partnerskich ogólnopolskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża sieci organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych. 

Gmina Wolin, partycypuje w kosztach transportu produktów żywnościowych z Banku Żywności w Koszalinie do organizacji partnerskiej, tj. do Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło w Kamieniu Pomorskim. Zgodnie z zawartym porozumieniem nasi mieszkańcy, spełniający kryteria i zakwalifikowani do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa, mogą odbierać produkty spożywcze.

Dodatkowo od 1 marca Gmina Wolin zorganizowała transport do Punktu Wydawania żywności w ramach Programu POPŻ dla osób, które nie są w stanie samodzielnie lub przy pomocy rodziny odebrać produktów żywnościowych. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, skierowane do osób, zwłaszcza starszych, niepełnosprawnych, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający od listopada 2020 r.:

1 542,20 zł (wcześniej: 1 402 zł) dla osoby samotnie gospodarującej,

1 161,60 zł (wcześniej: 1 056 zł) dla osoby w rodzinie.

Podwyższenie kryterium z 200% do 220% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej ma w założeniu umożliwić „powrót do Programu” w szczególności części osób starszych i osób niepełnosprawnych, które dotychczas korzystały z pomocy żywnościowej, a utraciły do niej uprawnienie w efekcie waloryzacji różnych świadczeń społecznych. Kwalifikacji do Programu dokonuje pracownik Ośrodka na podstawie przedłożonych dowodów z osiąganych dochodów. W sprawie ustalenia terminu organizacji transportu kontaktować się można z rejonowymi pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie pod numerami telefonów: 500 024 833 lub 500 024 836.