Gmina Golczewo planuje przystąpić do programu grantowego Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, w związku z czym zwracamy się z prośbą o zgłoszenie chęci udziału w Programie. Program będzie polegał na zakupie przez Gminę Golczewo komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów celem przekazania na własność uczniom Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej oraz innym mieszkańcom Gminy Golczewo kontynuującym naukę w szkole średniej.

Warunki uprawniającym do otrzymania sprzętu:

  1. zamieszkanie ucznia w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej,
  2. uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Uwaga! Użyczenie laptopów służących do nauki zdalnej zakupione w ramach m.in. programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” nie wyklucza udziału w niniejszym Programie o ile zostały zwrócone do szkoły i nie pozostają w dyspozycji dzieci.

Aby zgłosić udział w projekcie należy złożyć oświadczenie do dnia 04.11.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Golczewie. Wzory oświadczeń można pobrać klikając w odpowiednie oświadczenie: 

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność,

lub w Urzędzie Miejskim w Golczewie, pok. nr 16 (I piętro). W celu poprawnej weryfikacji należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w danym PPGR (np. świadectwo pracy) oraz złożyć informację o wyborze sprzętu.

Więcej informacji o projekcie pod nr telefonu 913225138 lub na stronie:bhttps://www.gov.pl/web/cppc/granty-ppgr-czyli-80-000-000-zl-na-sprzet-komputerowy-dla-dzieci-z-rodzin-popegeerowskich

UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.