Nowy kierownik Zakładu Usług Publicznych rezygnuje z mandatu radnego. Wszystko w związku z objęciem stanowiska w Gminnej Jednostce Budżetowej. Marcin Stępień musiał wybrać pomiędzy mandatem a funkcją kierowniczą. 

Marcin Stępień pełnił funkcję radnego od końca 2014 roku. W ZUP do tej pory pracował jako Kierownik Oczyszczalni Ścieków i Wodociągów. Od 17 stycznia 2018 roku Stępień pełni obowiązki kierownika całego Zakładu.

Prawodawca polski ustanowił zakazy dotyczące łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych funkcji i działalności. I tak zgodnie z art 24 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej gminy – tłumaczy wicewojewoda Marek Subocz.

Marcin Stępień podjął decyzję o zrzeczeniu się mandatu radnego. Rada Miejska dokończy swoją pracę w 14-osobowym składzie.