Między innymi urzędy miejskie, ZUS, KRUS, NFZ i publiczne placówki ochrony zdrowia (w tym szpitale) od 10 grudnia 2023 r. będą musiały prowadzić korespondencję w formie elektronicznej.

10 grudnia 2023 roku wchodzi w życie obowiązek stosowania e-Doręczeń przez urzędy, instytucje i inne podmioty publiczne wskazane w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

– Podmioty zobowiązane ustawą deklarują chęć dołączenia do systemu, jednak wciąż niewielki procent włączył się w proces wdrożenia, dlatego namawiam, aby nie odkładać tego na później i już teraz podjąć kroki w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy – podkreśla minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

– Realizujemy szkolenia, dostępne są także liczne materiały instruktażowe z obsługi skrzynki e-Doręczeń. Liczymy na pomoc organów nadzorujących podległe jednostki i wsparcie w mobilizacji tych podmiotów do wdrożenia e-Doręczeń. Ministerstwo Cyfryzacji dostarczyło narzędzia prawne i techniczne, aby cały proces przebiegł możliwie najsprawniej – podaje w komunikacie resort cyfryzacji.

Ministerstwo opublikowało na swojej stronie szczegółowe zasady wchodzenia do systemu e-Doręczeń.

– Uruchomienie systemu elektronicznych doręczeń to niesłychanie złożony projekt, wymaga koordynacji wielu tysięcy jednostek w różnych obszarach. Pamiętajmy, że poszczególne grupy urzędów będą wchodziły do tego systemu sukcesywnie w różnych terminach. Zaczynamy między innymi od urzędów administracji samorządowej – informował w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl Maciej Górski, zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki (COI).

Te urzędy i instytucje od 10 grudnia muszą być przygotowane do prowadzenia cyfrowej korespondencji

Zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych i przyjętym harmonogramem do prowadzenia korespondencji drogą cyfrową od 10 grudnia 2023 roku muszą być przygotowane między innymi:

  • organy administracji rządowej (m.in. ministerstwa i urzędy wojewódzkie) oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy;
  • inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i zarządzane przez niego fundusze;
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i fundusze zarządzane przez prezesa KRUS;
  • Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ);
  • agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne;
  • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
  • państwowe i samorządowe instytucje kultury;
  • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

– Żeby od 10 grudnia otrzymywać korespondencję cyfrową z wyżej wymienionych urzędów, musimy założyć sobie adres (skrzynkę mailową) do e-Doręczeń. Wtedy nie będziemy już otrzymywać listów poleconych z urzędów w formie tradycyjnej, tylko na tę skrzynkę. Natomiast jeśli tego nie zrobimy, urzędy będą wciąż przysyłać nam korespondencję w formie papierowej. Decyzja należy do każdego z nas – wyjaśnia Maciej Górski.